Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, EASME.A.1 COSME
Aankondiging van een gegunde opdracht

Štúdia o zásadách obehového hospodárstva pri navrhovaní budov

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky, EASME.A.1 COSME
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
-
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://ec.europa.eu/easme/

Adresa stránky profilu kupujúceho:   -

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Štúdia o zásadách obehového hospodárstva pri navrhovaní budov

Referenčné číslo:   EASME/2019/OP/0024

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   79000000 - Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Agentúra EASME vyhlásila túto výzvu na predloženie ponúk na vypracovanie štúdie s cieľom identifikovať možnosti politiky na podporu zavádzania „zásad obehového hospodárstva pri navrhovaní budov“ v európskych, vnútroštátnych a miestnych politikách, aby sa predĺžila životnosť budov, uľahčilo sa používanie druhotných materiálov a zlepšila sa efektívnosť využívania zdrojov v životnom cykle budovy.

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

Hodnota:   245.310,00

Mena:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   71000000 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených dodávateľom. Akékoľvek stretnutia sa uskutočnia v priestoroch EASME alebo v priestoroch Európskej komisie v Bruseli.

II.2.4) Opis obstarávania

Od dodávateľa sa požaduje vykonanie nasledujúcich úloh:
úloha 1: Starostlivé zváženie situácie v členských štátoch EÚ a mimo EÚ;
úloha 2: Analýza a diskusia o rôznych existujúcich prístupoch k zásadám obehového hospodárstva pri navrhovaní budov v EÚ a vo vybraných členských krajinách OECD;
úloha 3: Identifikácia a výber možností politík na uplatňovanie zásad obehového hospodárstva pri navrhovaní budov;
úloha 4: Validácia výsledkov a aktívna pomoc.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena - Relatívna váha:   40

Kritérium kvality - Názov:   Kvalita navrhovanej metodiky  / Relatívna váha:   40

Kritérium kvality - Názov:   Organizácia práce a zdrojov  / Relatívna váha:   40

Kritérium kvality - Názov:   Opatrenia týkajúce sa kontroly kvality a riadenia rizík  / Relatívna váha:   20

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   áno

II.2.14) Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3) pôvodného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   nie

Bol vytvorený dynamický nákupný systém:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:   nie

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   nie

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   2019/S 229-561105

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

Oznámenie zahŕňa ukončenie dynamického nákupného systému zverejneného vyššie uvedeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania:   nie

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia:   nie

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   EASME/2019/OP/0024

Časť č.:   -

Názov:   Štúdia o zásadách obehového hospodárstva pri navrhovaní budov

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

29-04-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   3

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   8

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   8

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Deloitte Conseil
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Paris
Kód NUTS
FR
PSČ
-
Štát
FRANCE
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   250.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   245.310,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   55%

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie

-

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 43031100
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

22-06-2020

Príloha D1 – Všeobecné obstarávanie: Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

1. Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ

Nebola predložená žiadna ponuka ani žiadna vhodná ponuka/žiadosť o účasť ako odpoveď na:

otvorenú verejnú súťaž:   nie

užšiu súťaž:   nie

Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici:   -

Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:

chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov:   nie

obstarávanie zamerané na vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu:   nie

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   nie

Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici:   nie

Ďalšie tovary zo strany pôvodného dodávateľa objednané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici:   nie

Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici:   -

Zákazka na poskytnutie služieb, ktorá sa pridelí úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe pravidiel súťaže návrhov:   -

Obstarávanie tovarov kótovaných a nakupovaných na trhu s komoditami:   -

Nákup tovarov alebo služieb za mimoriadne výhodných podmienok:

od dodávateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť:   -

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   -

2. Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice:   nie

3. Vysvetlenie

-