Evropská komise, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Zajištění poradenských služeb pro Evropskou komisi prostřednictvím Evropského centra odbornosti v oblasti pracovního práva, politik zaměstnanosti a trhu práce (ECE)

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue Joseph II 27 (J-27)
Obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
Adam Pokorny (Lot 1)
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Adresa profilu zadavatele:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Zajištění poradenských služeb pro Evropskou komisi prostřednictvím Evropského centra odbornosti v oblasti pracovního práva, politik zaměstnanosti a trhu práce (ECE)

Spisové číslo:   VT/2019/016

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   79410000 - Obchodní a podnikové poradenství

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ano

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)

Hodnota:   4.298.360,00

Měna:   EUR


II.2) Popis Část zakázky č.: 1

II.2.1) Název

Pracovní právo (síť evropského pracovního práva)

Část zakázky č.:   1

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79410000 - Obchodní a podnikové poradenství

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.4) Popis zakázky

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha:   40

Kritérium kvality - Název:   Kvalita navrhované metodiky: přístup  / Váha:   12

Kritérium kvality - Název:   Kvalita navrhované metodiky: metodika  / Váha:   24

Kritérium kvality - Název:   Organizace práce  / Váha:   12

Kritérium kvality - Název:   Opatření týkající se kontroly kvality (dílčí kritérium č. 1: nastavení procesu kontroly kvality u všech předmětů plnění)  / Váha:   9

Kritérium kvality - Název:   Opatření týkající se kontroly kvality (dílčí kritérium č. 2: nastavení procesu kontroly kvality jazyka u všech předmětů plnění)  / Váha:   3

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ano

II.2.14) Další informace

E-mailová adresa: [email protected]


Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ne

Byl zřízen dynamický nákupní systém:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Byla použita elektronická dražba:   ne

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ano

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému

Oznámení se týká ukončení dynamického nákupního systému zveřejněného ve výše uvedeném oznámení o zahájení zadávacího řízení:   ne

IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení:   ne


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   VC/2020/0189

Část zakázky č.:   1

Název:   Pracovní právo (síť evropského pracovního práva)

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 1

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

27-05-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   2

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   1

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   2

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ano

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
ICF SA
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Avenue Marnix 17
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE10
PSČ
1000
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Johann-Wolfgang Goethe Universität
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Obec
Frankfurt am Main
Kód NUTS
DE7
PSČ
60323
Země
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   -

Konečná hodnota zakázky/položky:   4.298.360,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

-

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
není
Poštovní adresa
-
Obec
N/A
PSČ
-
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

29-05-2020

Příloha D1 – Obecné zakázky: Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice 2014/24/EU

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na:

otevřené řízení:   ne

užší řízení:   ne

Předmětné výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici:   -

Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:

neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů:   ne

veřejné zákázky zaměřené na vyvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu:   ne

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   ne

Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici:   ne

Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   ne

Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   -

Zakázka na služby se zadá vítězi nebo jednomu z vítězů soutěže o návrh:   -

Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách:   -

Nákup dodávek nebo služeb za obzvláště výhodných podmínek:

od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost:   -

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   -

2. Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice:   ne

3. Vysvětlení

-