Európska komisia, GROW – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 – Innovative and Digital Procurement
Rectificatie

Technická podpora a cestovné služby pre iniciatívu „Veľkí kupujúci v oblasti klímy a životného prostredia“

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, GROW – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 – Innovative and Digital Procurement
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue de la Loi 56
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1000
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
-
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/growth/

Adresa stránky profilu kupujúceho: -

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Technická podpora a cestovné služby pre iniciatívu „Veľkí kupujúci v oblasti klímy a životného prostredia“

Referenčné číslo: GROW/2020/OP/0009

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV: 79411000 - Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia

Doplnkový kód CPV: -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Účelom tohto obstarávania je obstaranie služieb potrebných na organizovanie činností iniciatívy Európskej komisie „Veľkí kupujúci v oblasti klímy a životného prostredia“, ktorá nadväzuje na pilotný projekt s názvom „Iniciatíva Veľkí kupujúci a siete“.
Hlavným cieľom je zlepšiť zavádzanie strategického verejného obstarávania v Európe prostredníctvom partnerstva medzi veľkými verejnými obstarávateľmi, ako sú mestá, regióny, nemocnice, centrálne obstarávacie inštitúcie, verejné služby atď., ktorí pracujú na konkrétnych projektoch a podobných výzvach. Tento cieľ sa dosahuje podporou spolupráce medzi veľkými kupujúcimi v strategickom verejnom obstarávaní s cieľom stimulovať trh s inovatívnym tovarom, službami a prácami. Cieľom je tiež prispieť k hospodárskej obnove EÚ, stimulovať inovácie a začínajúce podniky. Činnosti vykonávané v rámci tohto projektu musia byť v úplnom súlade s hlavnými cieľmi Zelenej dohody, ako je uvedené v oznámení Komisie z 11. decembra 2019.
.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

23-06-2020

VI.4.6) Odkaz na pôvodné oznámenie

Prihlasovacie meno pre TED eSender: -

Prihlasovacie meno zákazníka pre TED eSender: -

Referenčné číslo oznámenia: -

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 112-270774

Dátum odoslania pôvodného oznámenia:

Oddiel VII: Zmeny

VII.1) Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie

VII.1.1) Odkaz na pôvodné oznámenie

Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom: nie

Uverejnenie na stránke TED nezhodujúce sa s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom: nie

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený
Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
31-07-2020 16:00
má byť:
07-08-2020 16:00

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený
Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
03-08-2020 10:00
má byť:
10-08-2020 10:00

Ďalšie dodatočné informácie

-