Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamcontract communicatie: strategische ondersteuning

De opdracht voor de dienstverlener bestaat uit zes onderdelen. Deze onderdelen zijn één en ondeelbaar. Dit betekent dat een dienstverlener alleen kan inschrijven op alle onderdelen van dit bestek en dus niet op een selectie van onderdelen. Deze opdrachten worden uitgevoerd in nauw overleg en samenwerking met het communicatieteam van BAM.
Onderdeel 1: Ondersteuning van project- en werfcommunicatie voor Oosterweelverbinding
BAM zoekt een dienstverlener die haar strategisch, tactisch en operationeel kan ondersteunen bij de voorbereiding en de realisatie van de project- en werfcommunicatie voor het infrastructuurproject Oosterweelverbinding. De bereikbaarheidscommunicatie (macroniveau) voor de brede Antwerpse regio valt momenteel buiten de scope van deze opdracht. Wel dient de communicatie op meso- en microniveau rond specifieke projectgebonden hinder, omleidingen, etc. - die wel tot de scope van de projectcommunicatie behoren - uiteraard naadloos aan te sluiten op de bereikbaarheidscommunicatie op macroniveau.
Onderdeel 2: Strategische adviesverlening m.b.t. positionering en branding van het Oosterweelproject en het verwerven van extra draagkracht voor het project in de stad Antwerpen, in de Antwerpse regio en in Vlaanderen.
Net zoals BAM zelf, heeft ook het Oosterweelproject te lijden gehad onder het parcours dat dit dossier de laatste 15 jaren heeft afgelegd. Zo werd het dossier in 2009 bijvoorbeeld het voorwerp van een referendum binnen de stad Antwerpen waarbij de Lange Wapper-brug werd weggestemd en nadien vervangen werd door een tunnel.
Het Oosterweel-tracé bleef ook in de daaropvolgende jaren voorwerp van discussie en maatschappelijk debat.
BAM zoekt daarom een dienstverlener die haar strategisch kan ondersteunen bij de realisatie van een professionele branding voor het OWV-project, de verbetering van de maatschappelijke positionering van dit fel besproken en gevoelige dossier en het realiseren van extra draagkracht voor dit dossier bij de Antwerpse bevolking en de brede rand rond Antwerpen.
Onderdeel 3: Ontwikkelen van een huisstijl
BAM zoekt een dienstverlener die in lijn met de onderdelen 1 en 2 van dit bestek een professionele huisstijl kan ontwikkelen voor het Project Oosterweelverbinding, maar die BAM ook kan ondersteunen bij de actualisatie van haar corporate huisstijl.
Onderdeel 4: Ontwikkelen van campagnes en campagnedragers
BAM zoekt een dienstverlener die haar kan ondersteunen bij de realisatie van bijvoorbeeld informatiecampagnes, imagoversterkende campagnes en participatiecampagnes. Dit onderdeel van het bestek kan betrekking hebben op de uitwerking van een creatief concept alleen of de combinatie met executie (grafische vormgeving, copywriting, …) en de productie van de communicatiedragers voor deze campagnes. BAM zal daarbij zoveel mogelijk zelf instaan voor de redactie van teksten en het aanleveren van beeldmateriaal. Deze campagnes kunnen deel uitmaken of los staan van onderdeel 1 van deze opdracht.
Onderdeel 5: Strategische adviesverlening m.b.t. inzet van sociale media in corporate en projectgebonden communicatiemix
BAM zoekt een dienstverlener die haar strategisch en tactisch kan ondersteunen bij de keuze en inzet van sociale media binnen haar corporate en projectgebonden communicatiemix met het oog op het realiseren van haar verschillende communicatiedoelstellingen.
Onderdeel 6: Strategische adviesverlening m.b.t. reputatieopbouw en imagoverbetering BAM
Het imago (en de reputatie) van BAM heeft te lijden gehad onder het parcours dat de afgelopen jaren werd afgelegd binnen het OWV-dossier. BAM zoekt daarom een dienstverlener die haar op strategisch en tactisch niveau kan adviseren om het imago van BAM te verbeteren naar het brede publiek (zowel in Antwerpen als daarbuiten) en een stevige reputatie op te bouwen/te bestendigen als beheersmaatschappij van één van de grootste infrastructuurprojecten in Europa.

Publicatiedatum
26-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Tim Van der Schoot
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!