Comisia Europeană, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Serviciile Eurobarometru: Sondaje Eurobarometru Flash (lotul 1) și studii Eurobarometru (lotul 2)

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comisia Europeană, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Cod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   da

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.3) Comunicare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

adresa menţionată mai sus

Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

Denumire oficială
-
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Cod NUTS
-
Țară
-
Persoană de contact
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresa principală
-
Adresa profilului cumpărătorului
-

pe cale electronică via:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: -

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Serviciile Eurobarometru: Sondaje Eurobarometru Flash (lotul 1) și studii Eurobarometru (lotul 2)

Număr de referinţă:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79320000 - Servicii de sondaje de opinie

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Contractul are ca scop prestarea de servicii Eurobarometru în favoarea Comisiei și a altor instituții/agenții ale UE. Aceste servicii vor oferi autorităților contractante o mai bună înțelegere a opiniei publice prin cercetare, utilizând sondaje de opinie în rândul publicului larg, precum și grupuri-țintă specifice.
Obiectul lotului 1 acoperă sondaje Eurobarometru Flash și servicii ad-hoc.
Lotul 2 are ca obiect realizarea și coordonarea de sondaje calitative și alte servicii legate de opinia publică care implică publicul larg sau grupuri sociale selectate.

II.1.5) Valoarea totală estimată

Valoare fără TVA:   47.000.000,00

Monedă:   EUR

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   da

Pot fi depuse oferte pentru:   toate loturile: 2

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:   -

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:   -


II.2) Descriere Lot nr.: 1

II.2.1) Titlu

Sondaje Eurobarometru Flash

Lot nr.:   1

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79320000 - Servicii de sondaje de opinie
79311000 - Servicii de studii
79311300 - Servicii de analiză a studiilor

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Locul principal de executare:   — sediul contractantului, — în toate țările și teritoriile indicate în documentele Specificațiilor tehnice (a se vedea anexa A Lotul 1).

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Lotul 1 al acestei licitații va permite autorităților contractante să comande sondaje de opinie, denumite „Sondaje Eurobarometru Flash” (în cele ce urmează, „Flash EB”), care să fie realizate în principal prin telefon sau online.
Obiectivul sondajelor Eurobarometru Flash este de a furniza o evaluare rapidă a stării opiniei publice și de a contribui la evaluarea, validarea și formularea politicilor UE.
Sondajele Eurobarometru Flash sunt sondaje tematice ad-hoc pe teme legate de afacerile europene, efectuate într-un interval scurt de timp și derulate la cererea oricărui serviciu al Comisiei Europene și a altor autorități contractante. Sondajele Flash EB permit autorităților contractante să obțină rapid rezultate din sondajele realizate cu publicul larg sau să se concentreze asupra unor grupuri-țintă specifice, cum ar fi tinerii, întreprinderile etc.

II.2.5) Criterii de atribuire

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   30.000.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   48

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   da

II.2.14) Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).


II.2) Descriere Lot nr.: 2

II.2.1) Titlu

Studii Eurobarometru

Lot nr.:   2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79320000 - Servicii de sondaje de opinie
79311000 - Servicii de studii
79311300 - Servicii de analiză a studiilor

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Locul principal de executare:   — sediul contractantului, — în toate țările și teritoriile indicate în documentele Specificațiilor tehnice (a se vedea anexa A Lotul 2).

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Lotul 2 din cadrul acestei licitații va permite autorităților contractante să comande studii calitative și/sau alte servicii de cercetare pentru a analiza opinia publică.
Studiile Eurobarometru ar trebui să ajute autoritățile contractante să îndeplinească următoarele obiective:
* evaluarea detaliată a atitudinilor, a opiniilor, a așteptărilor, a preocupărilor etc. publicului și/sau ale grupurilor sociale selectate din țările sau teritoriile care fac obiectul contractului, cu privire la diferitele politici și inițiative ale diferiților actori implicați în integrarea europeană;
* înțelegerea motivelor pentru care sunt exprimate atitudini, opinii, așteptări sau preocupări;
* realizarea de teste pentru diferite grupuri privind înțelegerea și adoptarea de mesaje sau documente (documente scrise, materiale video, logouri, materiale promoționale, site-uri etc.) elaborate de instituțiile și organismele participante pentru campaniile de informare și de comunicare ale Uniunii Europene;
* evaluarea, atât în timpul pregătirii, cât și după diseminare, a înțelegerii și impactului unor astfel de mesaje sau documente în culturile naționale și a diferitelor vârste, sexe și grupuri socio-profesionale, în funcție de vectorii și stilurile de comunicare corespunzătoare diferitelor grupuri-țintă;
* identificarea celor mai adecvate tipuri de informații și de mijloace de comunicare în masă pentru fiecare dintre grupurile-țintă din țările sau teritoriile care fac obiectul contractului;
• evaluarea impactului politicilor și deciziilor deja puse în aplicare la nivelul Uniunii Europene;
* contribuirea la elaborarea de chestionare pentru sondaje cantitative;
* analizarea și interpretarea rezultatelor sondajelor cantitative și ale studiilor calitative provenite din studii Eurobarometru sau din alte surse;
* identificarea unor diferențe naționale şi sociodemografice semnificative între țările sau teritoriile acoperite şi în interiorul acestora;
* contribuirea la dezvoltarea cunoștințelor și a capacității de a analiza fenomenele legate de opinia publică din Uniunea Europeană la nivel regional, național și global, precum și din alte țări sau teritorii care fac obiectul contractului.

II.2.5) Criterii de atribuire

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   17.000.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   48

Contractul se reînnoiește:   nu

Descrierea reînnoirilor:   -

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   da

II.2.14) Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).


Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2) Situația economică și financiară

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.5 Informații privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate:   nu

Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată:   nu

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:   -

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:   -

III.2.2) Condiţii de executare a contractului

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.2) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului:   nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

Acord-cadru cu mai mulți operatori economici:   da

Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru:   2

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:   -

Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii:   nu

Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari:   nu

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:   nu

IV.1.5) Informaţii privind negocierea

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică:   nu

Informații suplimentare despre licitația electronică:   -

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   da

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   -

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data:   17-08-2020

Ora locală:   16:00

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați

-

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni:   9

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor

Data:   19-08-2020

Ora locală:   10:00

Locul:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIA Sesiunea de deschidere va fi organizată numai prin intermediul unei platforme web WEBEX. Ofertanții care și-au exprimat dorința de a participa la ședința de deschidere vor primi linkul URL în timp util.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:   A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică:   nu

Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:   -

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:   nu

Se va accepta facturarea electronică:   da

Se vor utiliza plăţile electronice:   da

VI.3) Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

02-06-2020