Komisja Europejska, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.DDG.D — European Territorial Cooperation, Macro-regions, Interreg and Programme Implementation I
Rectificatie

Zapewnienie transportu publicznego w regionach transgranicznych — mapowanie istniejących usług i powiązanych przeszkód prawnych

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.DDG.D — European Territorial Cooperation, Macro-regions, Interreg and Programme Implementation I
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Avenue de Beaulieu 1
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1160
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Adres profilu nabywcy: -

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Zapewnienie transportu publicznego w regionach transgranicznych — mapowanie istniejących usług i powiązanych przeszkód prawnych

Numer referencyjny: REGIO/2020/OP/0004

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV: 79410000 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Uzupełniający kod CPV: -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Celem zaproszenia do składnia ofert jest zbadanie obecnych usług w zakresie transportu publicznego w regionach transgranicznych.
Badanie pozwoli na pozyskanie szczegółowego wglądu w bieżące usługi transportu publicznego w regionach transgranicznych, w tym w powszechne prawne i administracyjne przeszkody uniemożliwiające ich wdrożenie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

18-03-2020

VI.4.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Login TED eSender: -

Logowanie jako klient TED eSender: -

Dane referencyjne ogłoszenia: -

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-098150

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Numer pierwotnego ogłoszenia

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą: nie

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą: nie

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
30-03-2020 16:00
Powinno być:
30-04-2020 16:00

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
II.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
03-04-2020 10:00
Powinno być:
04-05-2020 11:00

Inne dodatkowe informacje

-