Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Rectificatie

Onderzoek naar intersectorale, multidisciplinaire en rechtstreeks toegankelijke IFG-centra in Vlaanderen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16754
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 30
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Roseline Baert
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377611

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderzoek naar intersectorale, multidisciplinaire en rechtstreeks toegankelijke IFG-centra in Vlaanderen

Referentienummer: Dep. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin-WVG/DEP/JH/2020/01-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79315000 - Sociaal onderzoek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht omvat een onderzoek naar intersectorale, multidisciplinaire en rechtstreeks toegankelijkeIFG-centra in Vlaanderen.Hoewel de huidige aanpak van intrafamiliaal geweld (IFG) via zowel de reguliere hulpverlening als deketenaanpak en Family Justice Centers voor meer complexere situaties, al heel goed werk leveren, zijn erenkele aandachts- en verbeterpunten (bv. versnippering, doorverwijzing en samenwerking tussen betrokken diensten, niet rechtstreeks toegankelijkheid van ketenaanpak/Family Justice Center; cfr. III.Technische voorschriften). Daarom dient deze studie een intersectoraal en multidisciplinair modelomtrent de aanpak van IFG te ontwikkelen. Hiertoe dienen volgende elementen behandeld te worden viade studie:1. In kaart brengen van de huidige situatie in het kader van informatie en hulp inzake IFG;2. Hoe komen tot een laagdrempelig opendeurbeleid voor de problematiek van IFG;3. Het zelf uitgewerkte ideale model van een intersectoraal, multidisciplinair en rechtstreekstoegankelijk IFG-centrum/benadering op maat van Vlaanderen;4. Stappenplan voor een vlotte gefaseerde implementatie per regio.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519223

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-06-2020 12:00
Te lezen:
08-07-2020 09:00

Overige nadere inlichtingen

Gelet op de technische problemen op 30 juni 2020 op het e-tenderingplatform en dit net voor de afloop van de uiterste indieningstermijn, werd beslist om de uiterste termijn voor ontvangst van de offertes uit te stellen tot 8 juli 2020 om 9u. Daarnaast geven we graag ook nog volgende informatie: - Wie welke documenten moet ondertekenen, is afhankelijk van de samenwerking die u wenst aan te gaan. We herhalen het reeds gepubliceerde antwoord: "Het is aan de inschrijver om de samenstelling van de partnerschappen te bepalen. Indien de offerte door X en Y samen wordt ingediend, worden zij gezamenlijk als inschrijver beschouwd. Indien Y zijn middelen ter beschikking stelt en de verbintenis ondertekent, treedt Y louter op als onderaannemer. In dat geval zal X alleen als inschrijver worden beschouwd." Indien X en Y samen inschrijver zijn, dient dit zo vermeld te worden op het offerteformulier. Zij dienen zich dan beide op correcte wijze te verbinden: “In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door personen die bevoegd of gemachtigd zijn om deelnemer te verbinden.” In dat geval wordt er geen beroep op draagkracht van Y gedaan om te voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria, aangezien Y mee inschrijver is. - In het offerteformulier wordt één rekeningnummer gevraagd. De betalingen zullen op dit rekeningnummer gebeuren. - De opdracht vangt aan op de dag volgend op de datum waarop de opdracht is gesloten. De sluiting van de opdracht vindt plaats na de gunning van de opdracht, dus niet de dag na uiterste datum van indiening. - Een UEA is niet vereist, aangezien dit niet vermeld wordt in het bestek. - De borgstelling dient door de opdrachtnemer te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht.