Európska komisia, COMM – Communication, COMM.A.3 – Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Služby Eurobarometer: Flešové prieskumy Eurobarometer (časť 1) a štúdie Eurobarometer (časť 2)

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, COMM – Communication, COMM.A.3 – Media Monitoring and Eurobarometer
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
-
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adresa stránky profilu kupujúceho:   -

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   áno

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.3) Komunikácia

Ďalšie informácie možno získať na

vyššie uvedenej adrese

Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť

Úradný názov
-
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Kód NUTS
-
Štát
-
Kontaktná osoba
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Hlavná adresa
-
Adresa stránky profilu kupujúceho
-

elektronicky prostredníctvom:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: -

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Služby Eurobarometer: Flešové prieskumy Eurobarometer (časť 1) a štúdie Eurobarometer (časť 2)

Referenčné číslo:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   79320000 - Prieskum verejnej mienky

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Zmluva sa zameriava na poskytovanie služieb prieskumu Eurobarometer Komisii a iným inštitúciám/agentúram EÚ. Tieto služby poskytnú verejným obstarávateľom lepšie pochopenie verejnej mienky prostredníctvom výskumu s využitím prieskumov verejnej mienky medzi širokou verejnosťou, ako aj v špecifických cieľových skupinách.
Predmet časti 1 sa týka flešových prieskumov Eurobarometer a príležitostných služieb.
Predmetom časti 2 je vykonávanie a koordinácia kvalitatívnych prieskumov a iných služieb v súvislosti s verejnou mienkou zahŕňajúcich širokú verejnosť alebo vybrané sociálne skupiny.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   47.000.000,00

Mena:   EUR

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   áno

Ponuky možno predkladať na:   všetky časti: 2

Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi:   -

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:   -


II.2) Opis Časť č.: 1

II.2.1) Názov

Flešové prieskumy Eurobarometer

Časť č.:   1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79320000 - Prieskum verejnej mienky
79311000 - Služby spojené s prieskumom
79311300 - Analýza prieskumu

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   — priestory dodávateľa, — všetky krajiny a územia uvedené v dokumentoch technických špecifikácií (pozri Prílohu A časť 1).

II.2.4) Opis obstarávania

Časť 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk umožní verejným obstarávateľom objednať si prieskumy verejnej mienky, ďalej len „flešové prieskumy Eurobarometer“ (ďalej len „flešový EB“), ktoré sa budú vykonávať predovšetkým telefonicky alebo online.
Cieľom prieskumov flešového Eurobarometra je poskytnúť rýchle hodnotenie stavu verejnej mienky a prispieť k hodnoteniu, validácii a formulácii politík EÚ.
Flešové prieskumy Eurobarometer sú tematické príležitostné prieskumy o záležitostiach týkajúcich sa európskych záležitostí, ktoré sa vykonávajú v krátkom časovom období a realizujú sa na žiadosť ktoréhokoľvek útvaru Európskej komisie a iných verejných obstarávateľov. Prieskumy flešového EB umožňujú verejným obstarávateľom rýchlo získať výsledky prieskumov uskutočnených so širokou verejnosťou alebo sa zamerať na konkrétne cieľové skupiny, ako sú mladí ľudia, podniky atď.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   30.000.000,00

Mena:   EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   48

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   nie

Opis obnovení:   -

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   -

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   áno

II.2.14) Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).


II.2) Opis Časť č.: 2

II.2.1) Názov

Eurobarometer Studies

Časť č.:   2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79320000 - Prieskum verejnej mienky
79311000 - Služby spojené s prieskumom
79311300 - Analýza prieskumu

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   — priestory dodávateľa, — vo všetkých krajinách a na územiach uvedených v dokumentoch technických špecifikácií (pozri Prílohu A časť 2).

II.2.4) Opis obstarávania

Časť 2 tejto výzvy na predloženie ponúk umožní verejným obstarávateľom objednať si kvalitatívne štúdie a/alebo iné výskumné služby na analýzu verejnej mienky.
Štúdie Eurobarometer by mali verejným obstarávateľom pomôcť plniť tieto ciele:
• podrobne posúdiť postoje, názory, očakávania, obavy atď. verejnosti a/alebo vybraných sociálnych skupín v krajinách alebo na územiach pokrytých obstarávaním s ohľadom na rôzne politiky a iniciatívy rôznych aktérov zapojených do európskej integrácie;
• pochopiť dôvody, na základe ktorých boli postoje, názory, očakávania alebo obavy vyjadrené;
• na rôznych skupinách vykonávať testy týkajúce sa pochopenia a prijímania správ alebo dokumentov (písomné dokumenty, videá, logá, propagačné materiály, webové stránky atď.) pripravené zúčastnenými inštitúciami a orgánmi, čo sa použije na informačné a komunikačné kampane Európskej únie;
• vyhodnotiť pochopenie a vplyv takýchto správ alebo dokumentov, a to počas ich prípravy ako aj po ich rozšírení, v národných kultúrach a v rôznych skupinách rozdelených podľa veku, pohlavia či sociálno-profesijného pozadia, podľa vektorov a štýlov komunikácie zodpovedajúcich rôznym cieľovým skupinám;
• identifikovať najvhodnejšie typy informácií a médií pre každú z cieľových skupín v krajinách alebo na územiach pokrytých obstarávaním;
• vyhodnotiť vplyv politík a rozhodnutí, ktoré sa už vykonávajú na úrovni Európskej únie;
• pomáhať pri príprave dotazníkov pre kvantitatívne prieskumy;
• analyzovať a interpretovať výsledky kvantitatívnych prieskumov a kvalitatívnych štúdií zo štúdií Eurobarometer alebo z iných zdrojov;
• identifikovať významné národné a sociálno-demografické rozdiely medzi krajinami alebo územiami, ktoré pokrýva, a v rámci nich;
• pomáhať rozvíjať vedomosti a schopnosť analyzovať javy súvisiace s verejnou mienkou v Európskej únii, na regionálnej, národnej a globálnej úrovni, ako aj v iných krajinách alebo na územiach pokrytých obstarávaním.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   17.000.000,00

Mena:   EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   48

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   nie

Opis obnovení:   -

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   -

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   nie

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   áno

II.2.14) Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).


Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   áno

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   áno

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.5 Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:   nie

Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:   nie

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:   -

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:   -

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.2) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:   nie

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   áno

Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi:   áno

Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody:   2

V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:   -

Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému:   nie

Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci:   nie

IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať:   nie

IV.1.5) Informácie o rokovaní

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:   nie

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:   -

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   -

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum:   17-08-2020

Miestny čas:   16:00

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

-

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:   9

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum:   19-08-2020

Miestny čas:   10:00

Miesto:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGICKO. Otváranie ponúk sa uskutoční len prostredníctvom webovej platformy WEBEX. Uchádzači, ktorí vyjadrili želanie zúčastniť sa na otváracom zasadaní, dostanú v primeranom čase internetový odkaz.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:   Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať:   nie

Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:   -

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce

Použije sa elektronické objednávanie:   nie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:   áno

Použijú sa elektronické platby:   áno

VI.3) Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

02-06-2020