Rectificatie

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Nationaal identificatienummer
0200.068.636_26600
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dorine Hantson
Telefoon
+32 92425759
E-mail
aankoop@farys.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334090

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten

Referentienummer: TMVW A-ALL-19-001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79993000 - Gebouwen- en faciliteitenbeheer

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De overeenkomst betreft het uitvoeren van VSR-keuringen in het kader van schoonmaakopdrachten gegund binnen de bestaande raamovereenkomst (AD-ALL-18-015) voor TMVW, de partners/vennoten van FARYS en de deelnemers van TMVS.De opdrachtgever beoogt over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst met maximum 3 inschrijvers. Bij een individuele, concrete behoefte zal aan deze partijen een afzonderlijke prijsvraag (mini-competitie) gestuurd worden.Eerste 2 concrete opdrachten (cases): gebouwen Oostende en Scherpenheuvel/Zichem.Looptijd raamovereenkomst: 4 jaar of tot max. € 221 000 (excl. btw).Voorziene sluiting raamovereenkomst: begin juni 2019. Voorziene start eerste concrete opdrachten: zomer 2019.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-507415

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Geachte Naar aanleiding van ons bestek ALL-19-001 en naar aanleiding van de reeds door u en/of andere kandidaten gestelde vragen, bezorgen wij u bij deze volgende bijkomende informatie bij het bestek: - D_06 ERRATUM 19.03.21 vraag & antwoord. Hopend u hiermee van dienst te zijn, verwachten wij uw offerte nog steeds op vrijdag 29 maart 2019 vóór 10h00.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!