Vijeće Europske unije
Aankondiging van een opdracht

Usluge savjetovanja u području planiranja kontinuiteta poslovanja (business continuity planning – BCP)

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Vijeće Europske unije
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue de la Loi 175
Mjesto
Bruxelles
Poštanski broj
1148
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Procurement Coordination Unit
Telefon
+32 2-281-8062
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+32 2-280-0262

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

Adresa profila kupca:   https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   da

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6443

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

na prethodno navedenoj adresi

elektronički na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6443

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Usluge savjetovanja u području planiranja kontinuiteta poslovanja (business continuity planning – BCP)

Referentni broj:   UCA 20/013

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79411000 - Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Ugovor je namijenjen pružanju usluge savjetovanja u području planiranja kontinuiteta poslovanja (BCP).

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

-

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   -

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Bruxelles.

II.2.4) Opis nabave

Glavno tajništvo Vijeća Europske unije izvršava i provodi BCP te želi imenovati savjetnike koji će mu pružati podršku u raznim zadacima BCP-a.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

-

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

Glavno tajništvo Vijeća ne objavljuje procijenjenu novčanu vrijednost svojih ugovora. Procijenjeni opseg usluga/robe naveden je u uputama za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

-

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   da

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom:   da

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   17-07-2020

Lokalno vrijeme:   12:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   6

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   20-07-2020

Lokalno vrijeme:   10:00

Mjesto:   Vidjeti točku 3.2. poziva na nadmetanje. Otvaranje ponuda može biti pomaknuto u kratkom roku u slučaju nepredviđenih događanja u zgradama Glavnog tajništva ili u njihovoj okolini na planirani datum otvaranja ponuda.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   -

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   da

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 43032100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   Žalba se može podnijeti Općem sudu u roku od dva mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu to se razdoblje ne obustavlja niti se ne otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi. Vremenska se ograničenja povećavaju zbog udaljenosti u određenom vremenu od 10 dana neovisno o mjestu poslovnog nastana ili uobičajenom boravištu dotične osobe.

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
Vijeće Europske unije, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Poštanska adresa
Rue de la Loi 175
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1048
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 2818060
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+32 22800262
Internetska adresa
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

08-06-2020