Europska komisija, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Nabava savjetodavnih usluga za Europsku komisiju preko Europskog centra znanja u području zakona o radu, politika o zapošljavanju i tržištu rada (ECE)

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue Joseph II 27 (J-27)
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Adam Pokorny (Lot 1)
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Adresa profila kupca:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Nabava savjetodavnih usluga za Europsku komisiju preko Europskog centra znanja u području zakona o radu, politika o zapošljavanju i tržištu rada (ECE)

Referentni broj:   VT/2019/016

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79410000 - Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   da

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)

Vrijednost:   4.298.360,00

Valuta:   EUR


II.2) Opis Grupa br.: 1

II.2.1) Naziv

Zakon o radu (europska mreža zakona o radu)

Grupa br.:   1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79410000 - Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.4) Opis nabave

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   40

Kriterij kvalitete - Naziv:   Kvaliteta predložene metodologije: pristup  / Ponder:   12

Kriterij kvalitete - Naziv:   Kvaliteta predložene metodologije: metodologija  / Ponder:   24

Kriterij kvalitete - Naziv:   Organizacija rada  / Ponder:   12

Kriterij kvalitete - Naziv:   Mjere kontrole kvalitete (Potkriterij 1.: postavljanje postupka provjere kvalitete za sve predmete isporuke)  / Ponder:   9

Kriterij kvalitete - Naziv:   Mjere kontrole kvalitete (Potkriterij 2.: postavljanje postupka provjere jezične kvalitete za sve predmete isporuke)  / Ponder:   3

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   da

II.2.14) Dodatni podaci

Adresa e-pošte: [email protected]


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

Uspostavljen je dinamički sustav nabave:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provedena je elektronička dražba:   ne

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave

Obavijesti je obuhvaćen prekid dinamičkog sustava nabave objavljenog u prethodno spomenutoj obavijesti o nadmetanju:   ne

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti:   ne


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   VC/2020/0189

Grupa br.:   1

Naziv:   Zakon o radu (europska mreža zakona o radu)

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 1

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

27-05-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   2

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   1

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   2

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   da

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
ICF SA
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Avenue Marnix 17
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE10
Poštanski broj
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Johann-Wolfgang Goethe Universität
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Mjesto
Frankfurt am Main
NUTS kod
DE7
Poštanski broj
60323
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   -

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   4.298.360,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
Nije primjenjivo
Poštanska adresa
-
Mjesto
N/A
Poštanski broj
-
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

29-05-2020

Prilog D1 – Opća nabava: Obrazloženje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive 2014/24/EU

Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće:

otvoreni postupak:   ne

ograničeni postupak:   ne

Predmetni proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga:   ne

nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe:   ne

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   ne

Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja:   -

Nabava robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe:   -

Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima:

od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti:   -

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   -

2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive:   ne

3. Objašnjenje

-