Eiropas Komisija, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto informācijas un sakaru jomas ieguldījumu 2007.–2013. gadā novērtēšana

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija, General Directorate Regional and Urban Policy
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
TA Cell BU-1 00/184
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1049
NUTS kods
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Pircēja profila adrese:   -

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto informācijas un sakaru jomas ieguldījumu 2007.–2013. gadā novērtēšana

Atsauces numurs:   2019CE16BAT106

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   79410000 - Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Ex post novērtējums attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieguldījumu projektiem no 2007. līdz 2013. gadam, kuru mērķis ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nodrošināšana. Šā novērtējuma darbības jomā IKT plašākā kontekstā ietver telekomunikāciju infrastruktūru (tostarp platjoslas tīklus), informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī elektroniskos un digitālos pakalpojumus un lietojumprogrammas iedzīvotājiem (e-veselība, e-valdība u. c.).

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.1.7) Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

Valūta:   -

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   79419000 - Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   00 - N/A

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   -

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Novērtēšanas ietvaros tiks izvērtētas dažāda veida intervences attiecībā uz IKT, kuras ERAF ir līdzfinansējis no 2007. līdz 2013. gadam, un tiks novērtēts to pamatojums un to efektivitātes, lietderīguma un ietekmes pierādījumi, to saskaņotība ar citām rīcībpolitikām, to piemērotība un ES pievienotā vērtība.
Novērtēšana nodrošinās pārskatu par dažādajiem veidiem, kādos ERAF finansējums IKT ir ticis izmantots visā ES, un novērtēs rezultātus, ciktāl tos ir iespējams apzināt. Atsevišķās valstīs un reģionos tas tiks izpētīts detalizētāk ar mērķi apzināt tos intervenču veidus, kas ir bijuši visveiksmīgākie (vai efektīvākie), kā arī faktorus, kuri veicina to veiksmi, tostarp mazāk attīstītajās un mazāk apdzīvotajās teritorijās (kas ir konkrētu IKT intervenču objekts).
Novērtējums tiks noslēgts ar normatīvā regulējuma analīzi un to tehnoloģiju novērtējumu, kuras skar IKT ieguldījumu attīstību (jo īpaši attiecībā uz telekomunikāciju tīkliem – platjoslas tīkliem), iekļaujot cenu novērtējumu un publiskā iepirkuma problēmas, darbības izmaksas, pieprasījuma faktorus, kas ietekmē tīklu attīstību (pakalpojumu izmantojums pie mazumtirdzniecības un/vai vairumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem, ieguldījumi vietējās abonentlīnijas tīklos, ko veic pakalpojumu sniedzēji), kā arī saistītie sociālie aspekti (lietotāju pieņemšana, digitālās prasmes un pratība, digitālo publisko pakalpojumu sniegšanas novērtēšana u. c.). Turklāt novērtēšana analizēs trūkumus tirgū, kuri tiek novērsti ar ES finansētām darbībām un privātā sektora līdzdalību (arī saistībā ar izmaiņām noteikumos attiecībā uz mazumtirdzniecības tirgu un paredzamajām izmaiņām privāto ieguldītāju rīcībā).
Tiks izstrādāts novērtējums attiecībā uz to, kā uzņēmumi un mājsaimniecības izmanto digitālos pakalpojumus, ko nodrošina ERAF atbalstītie tīkli.
Tiks veikta attiecīgās literatūras un dokumentu pārskatīšana, kā arī pamatojuma izpēte IKT nodrošinātajam atbalstam OP (intervences loģika) visā ES. Pēc tam tiks izstrādāta pārmaiņu teorija dažāda veida pasākumiem vai projektiem dažādajos identificētajos klasteros.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

Izmaksu kritērijs - Nosaukums:   Piedāvātās metodikas kvalitāte  / Svērums:   50

Izmaksu kritērijs - Nosaukums:   Darba organizācija  / Svērums:   30

Izmaksu kritērijs - Nosaukums:   Kvalitātes kontroles pasākumi  / Svērums:   20

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Tika iestatīta dinamiska pirkšanas sistēma:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Ir piemērota elektroniskā izsole:  

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Ar šo paziņojumu tiek izbeigta dinamiskā iepirkumu sistēma, kas publicēta ar iepriekš norādīto paziņojumu par līgumu:  

IV.2.9) Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

Līgumslēdzēja iestāde vairs nepiešķirs citus līgumus, pamatojoties uz iepriekš norādīto iepriekšējo informatīvo paziņojumu:  

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   -

Daļas numurs:   -

Nosaukums:   Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto informācijas un sakaru jomas ieguldījumu 2007.–2013. gadā novērtēšana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   0

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   -

Līguma/daļas kopējā vērtība:   -

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3) Papildu informācija

Komisija ir atkārtoti izvērtējusi to, cik praktiski ir piešķirt līguma slēgšanas tiesības un aicināt darbuzņēmējam to izpildīt šajos neskaidrajos, Covid-19 pandēmijas izraisītajos darbības traucējumu apstākļos.
Tādēļ tika pieņemts lēmums nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības šādu iemeslu dēļ:
— darba uzdevuma sarežģītība un nepieciešamā plašā saskarsme ar pārvaldības iestādēm un citām ieinteresētajām personām,
— liela varbūtība, ka darbuzņēmējam var rasties grūtības saņemt atbildes no publiskajām iestādēm, kurām šobrīd jātiek galā ar krīzes situāciju,
— varbūtība, ka izvērtēšanas rezultāti, kuru savlaicīgums varētu būt apdraudēts iepriekš minēto apstākļu dēļ, tiktu saņemti pārāk vēlu, lai tos, kā plānots, varētu ņemt vērā, plānojot ERAF IKT ieguldījumu atbalsta programmu 2021.–2027. gada periodam.

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L-2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
+352 4303-2100
Interneta adrese
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   -

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Pasta adrese
-
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1049
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

28-05-2020

D1. pielikums – Vispārēja rakstura iepirkumi: Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1. Pamatojums, kāpēc izvēlēta Direktīvas 2014/24/ES 32. pantā paredzētā sarunu procedūra bez iepirkuma iepriekšējas publicēšanas

Nav piedāvājumu vai nav atbilstošu piedāvājumu/dalības pieteikumu, atsaucoties uz:

atklātu procedūru :  

slēgtu procedūru:  

Attiecīgās preces tiek ražotas tikai pētniecības, eksperimentu, izpētes vai izstrādes nolūkā saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti direktīvā:   -

Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:

konkurences nav tehnisku iemeslu dēļ:  

iepirkuma mērķis ir izveidot vai iegādāties unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku izpildījumu:  

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:  

Ārkārtēja steidzamība, ko izraisījuši notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde nevarēja paredzēt, un atbilstoši stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Papildu piegādes, ko veic sākotnējais piegādātājs un ko pasūta saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Jauni būvdarbi/pakalpojumi, kas ir esošo būvdarbu/pakalpojumu atkārtojums un tiek pasūtīti saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:   -

Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem atbilstoši metu konkursa noteikumiem:   -

Tādu piegāžu iepirkums, ko kotē un iegādājas preču tirgū:   -

Piegāžu vai pakalpojumu iepirkums ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem:

no piegādātāja, kas galīgi izbeidz savu uzņēmējdarbību:   -

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:   -

2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā:  

3. Paskaidrojums

-