Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Managed Service Provider 2

Dit aankoopdossier heeft als doel een Managed Service Provider (hierna “MSP”) aan te trekken voor het inhuren van externe medewerkers. Door middel van een MSP komen we tot een uniforme aanpak rond het inhuren van externe medewerkers die werken op basis van een middelenverbintenis, waarbij we een ruimere en flexibelere toegang tot de markt hebben, zowel naar consultancy bedrijven als naar kleinere ondernemingen, nichespelers, freelancers.
Naast de behoefte aan een MSP voor inhuren externe medewerkers is er eveneens behoefte aan een MSP-programma voor standaardopleidingen. Er is op vandaag geen eenduidig proces m.b.t. het maken en geven van opleidingen, terwijl hier wel nood is aan uniforme aanpak. Deze verplichte optie in dit dossier heeft in eerste instantie betrekking op standaardopleidingen rond Veiligheid en Gedragscompetenties, ICT, Financiën, Supply Chain, Asset Management, Wetgeving, Proces- en Projectbeheer, … maar we wensen de mogelijkheid te hebben om uit te breiden naar andere domeinen.
Het doel is om samen met de MSP-partner een efficiënt standaardproces voor het inhuren van externe medewerkers en het maken/geven van opleidingen op te zetten binnen bij de aanbesteder, dit met de garantie dat we kwalitatieve offertes ontvangen aan marktconforme prijzen.


Datum van verzending van deze aankondiging
23-06-2020
Publicatiedatum
25-06-2020
Deadline
10-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Charlot Maenhaut
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie vragenlijst voor de kandidatuurstelling.
De vragenlijst is uitsluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar [email protected] ter attentie van Nathalie Van Cauwenberg.

Economische en financiële draagkracht

Zie vragenlijst voor de kandidatuurstelling.
De vragenlijst is uitsluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar [email protected] ter attentie van Nathalie Van Cauwenberg.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie vragenlijst voor de kandidatuurstelling.
De vragenlijst is uitsluitend te verkrijgen door opvragen via e-mail naar [email protected] ter attentie van Nathalie Van Cauwenberg.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A