Evropský parlament, DG Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Rámcová smlouva na služby týkající se organizace komunikačních a informačních činností kontaktní kanceláře ve Stockholmu

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropský parlament, DG Communication
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue Wiertz 60
Obec
Brussels
PSČ
1047
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa profilu zadavatele:   http://www.europaparlamentet.se

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ano

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Rámcová smlouva na služby týkající se organizace komunikačních a informačních činností kontaktní kanceláře ve Stockholmu

Spisové číslo:   COMM/DG/AWD/2018/148

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   79416000 - Práce s veřejností

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Kontaktní kanceláře Evropského parlamentu (EPLO) jsou odpovědné za decentralizovanou realizaci institucionálního komunikačního úsilí Evropského parlamentu. Kanceláře konkrétně řídí kontakty s vnitrostátními, regionálními a místními sdělovacími prostředky, jednají s občany a zúčastněnými stranami pomocí off-line a on-line činností a poskytují komunikační platformu pro poslance Evropského parlamentu v členských státech. Jejich úsilí se týká především kampaně Evropského parlamentu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019.

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ne

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)

Hodnota:   1.000.000,00

Měna:   EUR

II.2) Popis

II.2.1) Název

-

Část zakázky č.:   -

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79530000 - Překladatelské služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Švédsko

II.2.4) Popis zakázky

Uzavření rámcové smlouvy na komunikační služby má za cíl:
– umožnit EPLO ve Stockholmu využívat vysoce kvalitní odbornou podporu pro různé úkoly, které mohou být snadno zajištěny externě, a využít tak volnou kapacitu v kancelářích pro strategičtější práci,
– zefektivnit procesy zadávání zakázek,
– usnadnit každodenní činnosti pomocí jednoho objednávkového postupu při zachování pravidel zadávání zakázek,
– umožnit zvětšení rozsahu komunikačních činností během volební kampaně.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ano

Byl zřízen dynamický nákupní systém:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Byla použita elektronická dražba:   ne

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ne

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   2018/S 084-189102

IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému

Oznámení se týká ukončení dynamického nákupního systému zveřejněného ve výše uvedeném oznámení o zahájení zadávacího řízení:   ne

IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení:   ne

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   COMM/DG/AWD/2018/148

Část zakázky č.:   -

Název:   Rámcová smlouva na služby týkající se organizace komunikačních a informačních činností kontaktní kanceláře ve Stockholmu

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

08-11-2018

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   0

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   -

Konečná hodnota zakázky/položky:   -

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

-

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrunewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa
1 avenue du Président Robert Schuman
Obec
Strasbourg
PSČ
67001
Země
FRANCE
Tel.
+33 388172313
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   Smlouva bude podepsána pouze na konci období 10 kalendářních dnů ode dne po datu odeslání oznámení ze dne 11.10.2018.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
Evropský parlament, Directorate-General for Communication
Poštovní adresa
60 Rue Wiertz
Obec
Brussels
PSČ
1047
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

23-11-2018

Příloha D1 – Obecné zakázky: Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice 2014/24/EU

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na:

otevřené řízení:   ne

užší řízení:   ne

Předmětné výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici:   -

Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:

neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů:   ne

veřejné zákázky zaměřené na vyvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu:   ne

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   ne

Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici:   ne

Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   ne

Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   -

Zakázka na služby se zadá vítězi nebo jednomu z vítězů soutěže o návrh:   -

Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách:   -

Nákup dodávek nebo služeb za obzvláště výhodných podmínek:

od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost:   -

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   -

2. Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice:   ne

3. Vysvětlení

-