Aankondiging van een gegunde opdracht

Enquêtes bij klanten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Actiris
Nationaal identificatienummer
0239.843.188_23761
Postadres
Sterrenkundelaan 14
Plaats
Brussel
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
sqt@actiris.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.actiris.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339481

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Tewerkstelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Enquêtes bij klanten

Referentienummer:   Actiris-ORBEM-Csc-Bestek54-2018 Enquêtes-F03_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht omvat voornamelijk de uitvoering van de kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes bij de klanten van Actiris, namelijk de werkzoekenden en de werkgevers. Het is de bedoeling om te peilen naar hun tevredenheid en hoe zij de dienstverlening ervaren en percipiëren. In het kader van deze opdracht is het tevens mogelijk om enquêtes uit te voeren bij interne medewerkers van Actiris.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   1.000.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Structurele externe enquêtes

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Dit eerste perceel slaat op de structurele uitvoering van algemene trimestriële of halfjaarlijkse enquêtes die bestaan uit een kwantitatief en een kwalitatief deel over de tevredenheid van de klanten-werkzoekenden en de klanten-werkgevers ten aanzien van de kwaliteit en de vlotheid van de klantentrajecten: de graad van tevredenheid van de klanten over de interactie met de diensten van Actiris en zijn partners zal worden gemonitord.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie  / Weging:   80

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Databank met gegevens van personen of ondernemingen die geen klant zijn bij Actiris, maar die moeten worden gecontacteerd. Het gaat hier om een verplichte optie die bij het bezorgen van de bestelbonnen kan worden verduidelijkt of die in de loop van de uitvoering wordt uitgevoerd. De inschrijver zal een prijs opgeven voor een databank per schijf van 250 eenheden.

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Voor het eerste perceel zal Actiris 3 dienstverleners aanduiden, maar hij zal zich wenden tot de dienstverlener die het eerst gerangschikt is. Actiris zal telkens om de vier bestelbonnen de 3 aangeduide dienstverleners opnieuw in mededinging stellen : - AQ rate (1e geclassificeerd) - Incidence - Listen


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Specifieke externe enquêtes

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Naargelang de behoeften en de aanvragen kunnen er specifieke thematische kwantitatieve en/of kwalitatieve enquêtes worden gepland:
Deze enquêtes zullen geval per geval worden omschreven en hebben als doel inzicht te verwerven in de klanten of in bepaalde klantengroepen en te achterhalen wat zij weten, hoe zij de aangeboden diensten percipiëren en gebruiken, wat hun noden en verwachtingen zijn of hoe tevreden zij zijn. In aanvulling op deze externe enquêtes kan worden gevraagd een enquête af te nemen bij de medewerkers, zodat rekening kan worden gehouden met de perceptie van de interne actoren.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie  / Weging:   80

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Databank met gegevens van personen of ondernemingen die geen klant zijn bij Actiris, maar die moeten worden gecontacteerd. Het gaat hier om een verplichte optie die bij het bezorgen van de bestelbonnen kan worden verduidelijkt of die in de loop van de uitvoering wordt uitgevoerd. De inschrijver zal een prijs opgeven voor een databank per schijf van 250 eenheden.

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Voor dit perceel van specifieke enquêtes zullen de drie beste dienstverleners telkens in mededinging worden gesteld. De bestelbonnen zullen naar de dienstverleners worden gestuurd. Zij zullen een offerte indienen waarin de prijs, de methodologie en de uitvoeringstermijn vermeld staan : - AQ rate - Expansion Partners - Incidence


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Structurele interne enquêtes

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Enquêtes die op structurele en regelmatige basis bij de interne medewerkers van Actiris worden afgenomen:
- Graad van tevredenheid van de werknemers over hun materiële werkomstandigheden
- Tevredenheid in het werk
- Betrokkenheid van het personeel, "employee engagement"
- Penetratiegraad van het portaal van het HRM-informaticasysteem (HR-portaal)
- Tevredenheidsgraad van de gebruikers van het HRM-informaticasysteem

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie  / Weging:   80

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Voor dit perceel zal Actiris 3 dienstverleners aanduiden, maar hij zal zich wenden tot de dienstverlener die het eerst gerangschikt is. Actiris zal telkens om de vier bestelbonnen de 3 aangeduide dienstverleners opnieuw in mededinging stellen : - AQ rate (1e geclassificeerd) - Homo Sapiens Sapiens - Incidence


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

Specifieke interne enquêtes

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Er kan occasioneel worden gevraagd om de medewerkers te bevragen over specifieke thema's.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Methodologie  / Weging:   80

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Voor dit perceel zullen de geselecteerde dienstverleners telkens in mededinging worden gesteld. De bestelbonnen zullen naar de dienstverleners worden gestuurd. Zij zullen een offerte indienen waarin de prijs, de methodologie en de uitvoeringstermijn vermeld staan : - AQ rate - Expansion Partners - Homo Sapiens Sapiens


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 249-576233

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   54-2018

Perceel nr.:   1

Benaming:   Structurele externe enquêtes

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

19-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   10

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
AQ Rate
Nationaal identificatienummer
0847128318
Postadres
Waterloosesteenweg 255
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Incidence
Nationaal identificatienummer
0547.844.617
Postadres
Rue Arthur Hardy 5b
Plaats
Limal
NUTS-code
BE310
Postcode
1300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Listen
Nationaal identificatienummer
0867.269.773
Postadres
Rue du Suffrage Universel, 53
Plaats
Sprimont
NUTS-code
BE332
Postcode
4140
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   362.534,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   54-2018

Perceel nr.:   2

Benaming:   Specifieke externe enquêtes

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

19-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   11

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
AQ Rate
Nationaal identificatienummer
0847128318
Postadres
Waterloosesteenweg 255
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Expansion Partners
Nationaal identificatienummer
0466.684.717
Postadres
Rue de Jausse 109
Plaats
Wierde
NUTS-code
BE352
Postcode
5100
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Incidence
Nationaal identificatienummer
0547.844.617
Postadres
Rue Arthur Hardy 5b
Plaats
Limal
NUTS-code
BE310
Postcode
1300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   362.534,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   54-2018

Perceel nr.:   3

Benaming:   Structurele interne enquêtes

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

19-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   11

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
AQ Rate
Nationaal identificatienummer
0847128318
Postadres
Waterloosesteenweg 255
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Homo Sapiens Sapiens
Nationaal identificatienummer
0465.992.156
Postadres
Vijverstraat(SAR) 26A
Plaats
SINT-AGATHA-RODE
NUTS-code
BE242
Postcode
3040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Incidence
Nationaal identificatienummer
0547.844.617
Postadres
Rue Arthur Hardy 5b
Plaats
Limal
NUTS-code
BE310
Postcode
1300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   103.848,80 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   54-2018

Perceel nr.:   4

Benaming:   Specifieke interne enquêtes

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 4

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

19-04-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   12

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
AQ Rate
Nationaal identificatienummer
0847.128.318
Postadres
Waterloosesteenweg
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
EXPANSION PARTNERS SA
Nationaal identificatienummer
0838.188.084
Postadres
Avenue Delleur 18
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1170
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
HOMO SAPIENS SAPIENS
Nationaal identificatienummer
0465.992.156
Postadres
Vijverstraat(SAR) 26A
Plaats
SINT-AGATHA-RODE
NUTS-code
BE242
Postcode
3040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   103.848,80 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat, 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
info@raadvst-consetat.be
Fax
-
Internetadres
http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-04-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!