Rectificatie

Raamovereenkomst voor verschillende facilitaire diensten die op een innovatieve en duurzame wijze worden uitgevoerd.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Politiezone Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_23877
Postadres
Oudaan 5
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Carole Chevalier
Telefoon
+32 33388551
E-mail
carole.chevalier@politie.antwerpen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.politieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333951

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor verschillende facilitaire diensten die op een innovatieve en duurzame wijze worden uitgevoerd.

Referentienummer: Lokale Politie Antwerpen-PZA/2018/335-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79993100 - Faciliteitenbeheer

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Politiezone Antwerpen is op zoek naar leveranciers die één of meerdere van de volgende diensten aanbieden: schoonmaak en glazenwas, groen interieur, winterdiensten, catering, afvalbeheer en ophaling en fitness.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-04-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-507937

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-129714

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

PPT van infosessie dd. 1.4.2019 wordt ter beschikking gesteld.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!