Aankondiging van een opdracht

Luchtthermografie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer
0477.445.084_26906
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92634640
E-mail
sophie.verlent@fluvius.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332538

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332538

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius+Klassieke+sector-4900002001-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Productie, vervoer en distributie van elektriciteit, gas, warmte en water

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Luchtthermografie

Referentienummer:   Fluvius Klassieke sector-4900002001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79961200 - Luchtfotografiediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het opmaken en aanleveren van een digitale thermografische foto van het werkingsgebied van ex-Infrax, bevattende 85 gemeenten en steden, totale oppervlakte +/- 4.000 km².
Uitvoering op een zo veilige, betaalbare, betrouwbare en duurzaam mogelijke manier, binnen een zo kort mogelijke periode, in lijn met de vigerende wettelijke normen en regels. Hierbij wordt maximale ontzorging vooropgesteld.
Foto wordt aangeleverd onder digitale vorm, in de formaten RGB en Floating Point (32bit), resolutie 1m op 1m.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   400.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het opmaken van een (digitale) thermografische foto van het werkingsgebied van ex-Infrax.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   60

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De verplichte uitsluitingsgronden zoals voorzien in de Wet inzake Overheidsopdrachten en de KB’s Plaatsing zoals gewijzigd, zijn integraal van toepassing:
• Deelneming aan een criminele organisatie
• Omkoping
• Fraude
• Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit
• Witwassen van geld en financiering van terrorisme
• Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
• Het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
De uitsluitingsgronden i.k.v. fiscale en sociale verplichtingen zoals voorzien in de Wet inzake Overheidsopdrachten en de KB’s Plaatsing zoals gewijzigd, zijn van toepassing. Een eenmalige regularisatie binnen de 5 dagen na kennisgeving is mogelijk.
De facultatieve uitsluitingsgronden zoals voorzien in de Wet inzake Overheidsopdrachten en de KB’s Plaatsing zoals gewijzigd, kunnen toepasselijk gemaakt worden:
• Schenden van milieu-, sociaal en arbeidsrecht
• In staat van faillissement of van vereffening verkeren
• Ernstige fout
• Handelingen gesteld die gericht zijn op vervalsing van de mededinging
• Belangenconflict
• Vervalsing van de mededinging
• Aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering
• Valse verklaringen
• Onrechtmatig beïnvloeden van het besluitvormingsproces

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

• De kandidaat legt een attest voor, niet meer dan 6 maanden oud, ondertekend door een erkende en in Europa gevestigde financiële maatschappij waarin verklaard wordt dat:
o De kandidaat kredietwaardig is en voldoende financiële draagkracht heeft om de opdracht tot een goed einde te brengen.
o De financiële maatschappij de kredietlijnen in verband met de uitvoering van deze opdracht daadwerkelijk ter beschikking stelt of bereid is te onderzoeken.
• Attest bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van de verzekerde bedragen in functie van aard en grootte van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

• Het voorleggen van referenties van minstens 2 vergelijkbare opdrachten (vb. opmaken thermografische foto van een gemeente) de voorbije 3 jaar, waaruit blijkt dat de opdrachtnemer onderlegd is op het vlak van het opzetten en uitvoeren van thermografische foto’s. De referenties worden vergezeld van een opdrachtomschrijving met vermelding van minimum:
o de officiële titel van de opdracht
o de contactcoördinaten van de opdrachtgever
o de door de kaart gedekte grondoppervlakte
o de datum van toewijzing
o de totale duur van de opdracht van start tot oplevering
o de datums waarop het beeldmateriaal effectief genomen is
o de vermelding dat de diensten effectief opgeleverd werden en volgens welke mijlpalen
o de gebruikte toestellen voor de technische opnames
o de nauwkeurigheid / resolutie van het opgeleverde kaartmateriaal
o de vermelding of er bijkomend een interpretatie van de kaarten opgeleverd werd
o de totale kostprijs
o een beknopte maar duidelijke beschrijving om de opdrachtgever in staat te stellen de draagwijdte en precieze inhoud van de opdracht te kennen (max. één A4 per referentie).
o (indien beschikbaar) de belangrijkste vervolgtoepassingen waarvoor de betreffende opdrachtgever de thermografische foto aanwendde / aanwendt
o (indien beschikbaar) referentie naar het eindresultaat (bijv. in geval van publicatie op een website)

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   24-04-2019

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:  

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.
Een volledige ingevulde vragenlijst dient de kandidatuur te vergezellen, deze kan via het e-procurement platform gedownload worden.
De kandidaturen moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing.
Elke andere vorm van verzending (bv. telefax, mail, enz.) zal leiden tot een verwerping van de aanvraag tot deelneming van de kandidaat. Meer informatie omtrent de elektronische handtekening en instructies voor het indienen van uw kandidatuur zijn terug te vinden in de handleiding toegevoegd aan deze publicatie.
Meer informative kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.
U kan de bijhorende handleiding terugvinden op e-notification (druk op de link naast kopersprofiel).

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
Melle
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
sophie.verlent@fluvius.be
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-03-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!