Komisja Europejska, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Rectificatie

Międzyinstytucjonalne zaproszenie do składania ofert dotyczące wielokrotnych umów ramowych w zakresie analizy wpływu, oceny oraz związanych z oceną badań i usług w dziedzinie komunikacji

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
Manuel Romano
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adres profilu nabywcy: -

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Międzyinstytucjonalne zaproszenie do składania ofert dotyczące wielokrotnych umów ramowych w zakresie analizy wpływu, oceny oraz związanych z oceną badań i usług w dziedzinie komunikacji

Numer referencyjny: COMM/2020/OP/0020

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV: 79419000 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

Uzupełniający kod CPV: -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest dostarczanie analizy wpływu, oceny i badań związanych z oceną oraz świadczenie usług w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

11-06-2020

VI.4.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Login TED eSender: -

Logowanie jako klient TED eSender: -

Dane referencyjne ogłoszenia: -

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 111-268685

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Numer pierwotnego ogłoszenia

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą: nie

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą: nie

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
Lot 1, 2 & 3
Numer sekcji
I.1)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
strona 4, po instytucji zamawiającej EIOPA
Zamiast:
I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation Adres pocztowy: Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56 Miasto: Brussels Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kod pocztowy: 1049 Kraj: BELGIA Osoba do kontaktów: Manuel Romano E-mail: [email protected] Adresy internetowe: Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
Powinno być:
I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: ESMA — Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych Miasto: Paris Kod NUTS: FR101 Paris Kraj: FRANCJA Osoba do kontaktów: Charlotte Ferrari E-mail: [email protected] Adresy internetowe: Główny adres: https://www.esma.europa.eu

Inne dodatkowe informacje

-