Europa-Kommissionen, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Evaluering af investeringer i informations- og kommunikationsteknologier understøttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i perioden 2007-2013

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen, General Directorate Regional and Urban Policy
CVR-nummer
-
Postadresse
TA Cell BU-1 00/184
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Evaluering af investeringer i informations- og kommunikationsteknologier understøttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i perioden 2007-2013

Sagsnr.:   2019CE16BAT106

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79410000 - Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Ex post-evaluering af investeringsprojekter fokuseret på levering af informations- og kommunikationsteknologier (IKT), gennemført af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i perioden 2007-2013. I sammenhæng med denne evaluering omfatter IKT en bred vifte af telekommunikationsinfrastrukturer (herunder bredbåndsnet), informations- og kommunikationsteknologier og elektroniske og digitale tjenesteydelser og applikationer til borgerne (e-sundhed, digital forvaltning osv.).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

Valuta:   -

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79419000 - Evalueringsrådgivningstjenester

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   00 - N/A

Hovedudførelsessted:   -

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Evalueringen skal gøre status over de forskellige typer interventioner knyttet til IKT, der er medfinansieret af EFRU i perioden 2007-2013, og vurdere deres rationale og dokumentationen for deres indvirkning, effektivitet og gennemslagskraft, deres sammenhæng med andre politikker, deres relevans og merværdien for EU.
Evalueringen vil give et overblik over de forskellige måder, EFRU-finansieringen af IKT er blevet anvendt på i hele EU, og vil vurdere resultaterne, i den grad de kan identificeres. Den vil undersøge dette mere detaljeret i udvalgte lande og regioner med det formål at identificere de interventionstyper, der har været mest vellykkede (eller effektive) og de faktorer, der bidrog til deres succes, herunder i de mindre udviklede og mindre befolkningstætte områder (som har været genstand for specifikke IKT-indsatser).
Evalueringen vil blive suppleret af en analyse af de lovgivningsmæssige rammer og af den udvikling af teknologier, der påvirker videreudviklingen af IKT-investeringer (og særligt af telekommunikationsnetværk — bredbånd), herunder prisudviklinger og problemstillinger knyttet til offentlige udbud, driftsomkostninger, de efterspørgselsfaktorer, der påvirker videreudviklinger af netværk (detail- og/eller engrosudbyderes udnyttelse af tjenesterne, tjenesteudbydernes investeringer i sidste fase af netværkene), samt de relaterede samfundsmæssige aspekter (brugernes accept, digitale færdigheder og kundskaber, udviklingen inden for leveringen af digitale offentlige tjenester osv.). Evalueringen skal derudover analysere de huller i markedet, der adresseres af EU-finansierede aktiviteter, og den private sektors aktive deltagelse (også grundet ændringer i lovgivninger på detailmarkedet og ændringer i den forventede adfærd hos private investorer).
Der vil blive foretaget en vurdering af virksomheders og husholdningers anvendelse af de digitale tjenester, der stilles til rådighed via de netværk, der understøttes af EFRU.
Der vil blive foretaget en gennemgang af den relevante litteratur og de relevante dokumenter foruden en undersøgelse af det rationale, der ligger til grund for den støtte, der gives til IKT i medfør af operationelle programmer (interventionslogik) i hele EU. Der vil derefter blive udviklet en forandringsteori for de forskellige typer foranstaltninger eller projekter i de forskellige identificerede klynger.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Omkostningskriterium - Navn:   Kvalitet af den foreslåede metodologi  / Vægtning:   50

Omkostningskriterium - Navn:   Tilrettelæggelse af arbejdet  / Vægtning:   30

Omkostningskriterium - Navn:   Kvalitetskontrolforanstaltninger  / Vægtning:   20

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   ja

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   -

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Evaluering af investeringer i informations- og kommunikationsteknologier understøttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i perioden 2007-2013

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   0

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   -

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   -

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

Kommissionen har genovervejet den praktiske gennemførlighed af at tildele kontrakten og anmode en kontrahent om at gennemføre den i det nuværende usikre klima samt forstyrrelserne forårsaget af Covid-19-pandemien.
Det er derfor blevet besluttet ikke at tildele kontrakten af følgende grunde:
— kompleksiteten af udbudsmaterialet og behovet for omfattende kontakter med forvaltningsmyndigheder og andre interessenter
— stor sandsynlighed for, at kontrahenten vil støde på betydelige udfordringer med hensyn til at sikre svar fra offentlige myndigheder, der har til opgave at håndtere krisesituationen
— sandsynligheden for, at resultaterne af evalueringen, hvis betimelighed potentielt vil lide under ovennævnte hindringer, vil komme for sent til at blive betragtet som oprindeligt planlagt til programmeringen af generation 2021-2027 af EFRU-programmer, der støtter investeringer i IKT.

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   -

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
Europa-Kommissionen, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Postadresse
-
By
Brussels
Postnummer
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

28-05-2020

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-