Europees Comité van de Regio’s
Aankondiging van een opdracht

Audiovisuele diensten voor het Europees Comité van de Regio's

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Comité van de Regio’s
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Plaats
Brussels
Postcode
1040
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://cor.europa.eu

Adres van het kopersprofiel:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Audiovisuele diensten voor het Europees Comité van de Regio's

Referentienummer:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   92110000 - Productie van films en video's en aanverwante diensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van deze oproep tot inschrijving is het leveren van audiovisuele diensten. De diensten worden voornamelijk gebruikt voor het creëren van audiovisuele creatieve inhoud, de verslaggeving over de belangrijkste evenementen van het Comité van de Regio's en het leveren van materiaal en faciliteiten voor audiovisuele en radiojournalisten. Het CvdR is op zoek naar een flexibele, veelzijdige en creatieve contractant die bereid is te werken aan kleine innovatieve, platformonafhankelijke audiovisuele projecten, nieuwe audio- of videoformaten (VR, 3D enz.), ‘out of the box’ videocampagnes voor sociale media, sociale mediastreaming, alsook aan een grotere dekking van evenementen en het leveren van materiaal en faciliteiten voor tv- en radiojournalisten.

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw:   2.000.000,00

Munt:   EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   50342000 - Reparatie en onderhoud van audio-uitrusting
50343000 - Reparatie en onderhoud van video-uitrusting
92100000 - Film- en videodiensten
92110000 - Productie van films en video's en aanverwante diensten
92111200 - Productie van films en video's voor reclame, propaganda en informatie
79961000 - Fotografische diensten
79962000 - Foto-ontwikkelingsdiensten
72212521 - Diensten voor ontwikkeling van editingsoftware voor muziek of geluid

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw:   2.000.000,00

Munt:   EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met één onderneming:   ja

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-07-2020

Plaatselijke tijd:   -

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   9

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   27-07-2020

Plaatselijke tijd:   14:30

Plaats:   Room BVS 765 Europees Comité van de Regio’s, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIË. In het licht van de situatie met Covid-19 kan de deelname aan de openingssessie online of persoonlijk plaatsvinden, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Maximaal twee vertegenwoordigers per inschrijver mogen de opening van de inschrijvingen bijwonen. Om organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers ten minste drie werkdagen voor de datum van de opening per e-mail aan [email protected] doorgeven.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Overeenkomstig artikel 164, paragraaf 5, en bijlage I.11.1 (e), van Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18.7.2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie kan de Commissie met de geselecteerde inschrijvers van deze aanbesteding onderhandelingsprocedures starten voor nieuwe diensten die bestaan uit de herhaling van soortgelijke diensten als die welke in deze aankondiging worden genoemd.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-06-2020