Haven van Brussel
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel

Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de HR-strategie in de Haven van Brussel

Datum van verzending van deze aankondiging
26-06-2020
Publicatiedatum
26-06-2020
Deadline
22-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Haven van Brussel
Postadres
Redersplein 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A