Rectificatie

Europese Aardappelen Promotiecampagne

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
VZW Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Nationaal identificatienummer
0454.423.323_16726
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 50
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frederik Kempinck
Telefoon
+32 025528052
E-mail
frederik.kempinck@vlam.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlam.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329023

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Europese Aardappelen Promotiecampagne

Referentienummer: VLAM-VLAM/2018/05-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79340000 - Reclame- en marketingdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

VLAM, samen met Europatat, Bord Bia en CNIPT, willen een gezamenlijke promotiecampagne opstarten om de consumptie van verse aardappelen te stimuleren op EU-niveau en meer specifiek in de doellanden (België (Vlaanderen), Ierland en Frankrijk) en dit onder de promotieverordening voor agriculturele producten van de Europese Unie.Het doel van de campagne is om de volgende generatie van consumenten (Europese jongvolwassenen tussen 18-30 jaar) opnieuw enthousiast te maken over verse aardappelen, zodat verse aardappelen ook in de toekomst nog een plaats in onze keukens zullen hebben.De campagne-acties zullen een mix van promotionele activiteiten omvatten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500432

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-010253

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 09-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Melding indieningstijdstip

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!