Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Interim Management

INFRABEL wenst beroep te doen op de diensten van een interim-management bureau om specifieke, punctuele opdrachten, beperkt in de tijd, snel te kunnen laten invullen door een competente consultant. INFRABEL zal een raamovereenkomst afsluiten met maximum 3 firma's voor een duur van 2 jaar.

Publicatiedatum
26-06-2013
Deadline
25-07-2013 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
79621000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Adelment Sylvie Pascale
Ter attentie van
I-P.117 S.40/1

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en technische capaciteiten. Te dien einde moeten de kandidaten beantwoorden aan de volgende selectiecriteria:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing):
- De kandidaat dient een recent attest te laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenskomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is,
- De kandidaat dient bij zijn aanvraag tot deelneming de nodige administratieve, juridische en organisatorische inlichtingen betreffende zijn onderneming te voegen.
DE KANDIDATUURSTELLING MOET IN 3-VOUD AANGELEVERD WORDEN OP PAPIER, EN OOK IN ELEKTRONISCH FORMAAT.
HET BESTEK WORDT SLECHTS OPGESTUURD NA DE SELECTIE VAN KANDIDATUREN.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient ons te laten geworden :
- zijn zakencijfer van de laatste drie jaren (IN DE VORM VAN EEN TABEL);
- zijn winst- of verliescijfers van de laatste drie jaren (IN DE VORM VAN EEN TABEL).
GEEN JAARVERSLAGEN BIJVOEGEN!

Vakbekwaamheid

- de inschrijver zal aan de hand van 5 referenties in de publieke en/of industriële sector kunnen aantonen dat zij een all round interim management bureau is met een grondige kennis van de Belgische markt
- de inschrijver zal aantonen over een geautomatiseerde database te beschikken dewelke de geactualiseerde profielen opdeelt over verschillende functies
- de inschrijver toont aan toegang te hebben tot tools zoals Monster, Stepstone of gelijkwaardig hieraan
- de inschrijver toont aan over een organisatie te beschikken om snel te kunnen antwoorden aan de vragen/opdrachten uit de markt (beschikbaarheid – plan van aanpak – organigram – kwaliteitsopvolgingssysteem)
- de inschrijver stelt de cv’s van de consultants en van de omkadering ter beschikking en geeft per consultant 3 recente referenties (max 3 jaar oud, inclusief de naam van de klant en zijn contactgegevens)
- de inschrijver toont aan toegang te hebben tot een psycholoog voor ev. screening (contactgegevens en referenties)
DE KANDIDAAT DIENT AAN TE TONEN DAT HIJ AAN ALLE BOVENSTAANDE EISEN VOLDOET.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!