Aankondiging van een gegunde opdracht

Selectie van personeel 2019-2023

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba)
Nationaal identificatienummer
0466.540.504_16855
Postadres
Technologielaan 11
Plaats
Heverlee
Postcode
3001
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16381000
E-mail
christophe@poolstok.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.poolstok.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335166

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   cvba

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   personeel en organisatie

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Selectie van personeel 2019-2023

Referentienummer:   JPV-2018/5-SEL-F03_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79600000 - Recruteringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De opdrachten onder ‘selectie van personeel 2019-2023’ bestaan uit het begeleiden, coördineren en uitvoeren van volledige selectieprocedures of onderdelen ervan. De raamovereenkomst is onderverdeeld in 3 percelen:
- perceel 1: generiek inzetbare experten inzake selectie van personeel
- perceel 2: specifiek inzetbare experten inzake selectie van personeel
- perceel 3: experten inzake ‘het nieuwe selecteren’

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   4.000.000,00

Munt:   EUR


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Generiek inzetbare experten inzake selectie van personeel

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79600000 - Recruteringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdrachten onder ‘selectie van personeel 2019-2023’ bestaan uit het begeleiden, coördineren en uitvoeren van volledige selectieprocedures of onderdelen ervan. Deze opdracht is onderverdeeld in 3 percelen:
· Perceel 1: generiek inzetbare experten inzake selectie van personeel
· Perceel 2: specifiek inzetbare experten inzake selectie van personeel
· Perceel 3: experten inzake ‘het nieuwe selecteren’

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de aanpak  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de methodologie  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van het team  / Weging:   20

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Specifiek inzetbare experten inzake selectie van personeel

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79600000 - Recruteringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdrachten onder ‘selectie van personeel 2019-2023’ bestaan uit het begeleiden, coördineren en uitvoeren van volledige selectieprocedures of onderdelen ervan. Deze opdracht is onderverdeeld in 3 percelen:
· Perceel 1: generiek inzetbare experten inzake selectie van personeel
· Perceel 2: specifiek inzetbare experten inzake selectie van personeel
· Perceel 3: experten inzake ‘het nieuwe selecteren’

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de aanpak  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de methodologie  / Weging:   20

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van het team  / Weging:   20

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Experten inzake 'het nieuwe selecteren'

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79600000 - Recruteringsdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdrachten onder ‘selectie van personeel 2019-2023’ bestaan uit het begeleiden, coördineren en uitvoeren van volledige selectieprocedures of onderdelen ervan. Deze opdracht is onderverdeeld in 3 percelen:
· Perceel 1: generiek inzetbare experten inzake selectie van personeel
· Perceel 2: specifiek inzetbare experten inzake selectie van personeel
· Perceel 3: experten inzake ‘het nieuwe selecteren’

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de methodologie  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van de aanpak  / Weging:   20

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Zie selectieleidraad


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 096-219882

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   (plstk-2018/5-sel)

Perceel nr.:   1

Benaming:   Generiek inzetbare experten inzake selectie van personeel

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 1

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

01-03-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   7

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
RiseSmart nv
Nationaal identificatienummer
0465.925.24
Postadres
Keizer Karellaan 586 bus 8
Plaats
Sint-Agatha-Berchem
NUTS-code
BE100
Postcode
1082
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
CC select cvba
Nationaal identificatienummer
0806.137.801
Postadres
Vliegvelddreef 9
Plaats
Sint-Agatha-Berchem
NUTS-code
BE100
Postcode
1082
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
T-Groep nv (Ascento)
Nationaal identificatienummer
0478.971.449
Postadres
Stationsstraat 120
Plaats
Mechelen
NUTS-code
BE212
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Search & Selection
Nationaal identificatienummer
0459.053.983
Postadres
Koning Albertlaan 79
Plaats
Gent
NUTS-code
BE234
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
USG People Business Solutions nv
Nationaal identificatienummer
0457.455.463
Postadres
Frankrijklei 101
Plaats
Antwerpen
NUTS-code
BE211
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
ADMB HR Services nv
Nationaal identificatienummer
0461.724.354
Postadres
Jan Breyellaan 107
Plaats
Brugge
NUTS-code
BE251
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Hudson Belgium nv
Nationaal identificatienummer
0459.165.435
Postadres
Marcel Thirylaan 75
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   4.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   (plstk-2018/5-sel)

Perceel nr.:   2

Benaming:   Specifiek inzetbare experten inzake selectie van personeel

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

01-03-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   23

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Vandelanotte Accountancy
Nationaal identificatienummer
0876.286.023
Postadres
President Kennedypark 1A
Plaats
Kortrijk
NUTS-code
BE254
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Mentor
Nationaal identificatienummer
0472.751.175
Postadres
Wandelweg 11A
Plaats
Kortrijk
NUTS-code
BE254
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
A&S Solutions
Nationaal identificatienummer
0478.548.708
Postadres
Kokerstraat 2A
Plaats
Zingem
NUTS-code
BE235
Postcode
9750
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
SD Worx Career Solutions nv
Nationaal identificatienummer
0807.281.213
Postadres
Rivierstraat 62A
Plaats
Lochristi
NUTS-code
BE234
Postcode
9080
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Profondo Antwerp
Nationaal identificatienummer
0471.815.522
Postadres
Coremansstraat 34
Plaats
Berchem
NUTS-code
BE211
Postcode
2600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Motmans en Partners Antwerpen bvba
Nationaal identificatienummer
0892.181.353
Postadres
Herkenrodesingel 8D/4.02
Plaats
Hasselt
NUTS-code
BE221
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Monitor
Nationaal identificatienummer
0466.777.559
Postadres
Brouwerslaan 29
Plaats
Wijnegem
NUTS-code
BE211
Postcode
2110
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Quintessence Consulting
Nationaal identificatienummer
0461.056.839
Postadres
Prins Boudewijnlaan 41
Plaats
Edegem
NUTS-code
BE211
Postcode
2650
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Accord Group
Nationaal identificatienummer
0431.718.690
Postadres
Karel Lodewijk Maenhoutstraat 77A
Plaats
Sint-Martens-Latem
NUTS-code
BE234
Postcode
9830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Katena
Nationaal identificatienummer
0677.974.768
Postadres
Torenplein 7 bus 13.02
Plaats
Hasselt
NUTS-code
BE221
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Securex Consult
Nationaal identificatienummer
0459.865.914
Postadres
Tervurenlaan 43
Plaats
Brussel
NUTS-code
BE100
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   4.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   (plstk-2018/5-sel)

Perceel nr.:   3

Benaming:   Experten inzake ‘het nieuwe selecteren’

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht Perceel nr.: 3

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

01-03-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
INNDUCE.me bvba
Nationaal identificatienummer
0566.941.937
Postadres
Walle 113G
Plaats
Kortrijk
NUTS-code
BE254
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Capital H nv
Nationaal identificatienummer
0420.050.976
Postadres
Kasteeldreef 1
Plaats
Boortmeerbeek
NUTS-code
BE242
Postcode
3191
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Motmans en Partners
Nationaal identificatienummer
0679.574.575
Postadres
Herkenrodesingel 8D/4.02
Plaats
Hasselt
NUTS-code
BE221
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
CPM nv
Nationaal identificatienummer
2165.689.009
Postadres
Brusselsesteenweg 115
Plaats
Melle
NUTS-code
BE234
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Fenix Consulting nv
Nationaal identificatienummer
0870.628.448
Postadres
Coremansstraat 34
Plaats
Berchem
NUTS-code
BE211
Postcode
2600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   4.000.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank van eerste aanleg
Postadres
Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-03-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!