Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Aankondiging van een opdracht

Organizacja Sympozjum 2019 Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Avenue de la Toison D'Or 56-60
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1060
Kod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
Administration Unit
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://www.ecsel.eu

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod

adresem podanym powyżej

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:   http://www.ecsel.eu/procurements

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać

adresem podanym powyżej

drogą elektroniczną za pośrednictwem:   -

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: -

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność:   Sprzęt elektroniczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Organizacja Sympozjum 2019 Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL

Numer referencyjny:   -

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   79952000 - Usługi w zakresie organizacji imprez

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL zamierza zaprosić przedstawicieli europejskiego przemysłu i środowisk naukowych, a także decydentów do przedstawienia szerokiej publiczności (m.in. prasy i innych publicznie widocznych instrumentów) i oceny z perspektywy minionego czasu postępów poczynionych w projektach finansowanych w ramach programu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL dotyczącego międzynarodowego rozwoju w dziedzinie komponentów i systemów elektronicznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT:   200.000,00

Waluta:   EUR

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   -

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   RO321 - Bucureşti

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   -

II.2.4) Opis zamówienia

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL poszukuje podmiotu gospodarczego w celu zarządzania:
— logistyką, usługami gastronomicznymi, identyfikacja wizualną i wyposażeniem technicznym na potrzeby Sympozjum (17-18 czerwca) w Parlamencie w Bukareszcie,
— identyfikacją i najmem miejsca, logistyką, usługami gastronomicznymi, identyfikacją wizualną i wyposażeniem technicznym na potrzeby wystawy i przyjęcia 17 czerwca,
— identyfikacją i najmem miejsca, logistyką, usługami gastronomicznymi i identyfikacją wizualną na potrzeby przyjęcia 18 czerwca, oraz
— logistyką, usługami gastronomicznymi, identyfikacją wizualną i wyposażeniem technicznym na potrzeby spotkań Rady Organów Publicznych i Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL 19.6.2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT:   200.000,00

Waluta:   EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach:   9

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu:   nie

Opis wznowień:   -

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:   -

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:   nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny:   nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   nie

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia:   nie

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

-

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

-

III.1.5 Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych:   nie

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego:   nie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:   -

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:   -

III.2.2) Warunki realizacji umowy

-

III.2.2) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia:   nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:   -

Zamówienia obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   nie

Dynamiczny systemu zakupów może zostać wykorzystany przez dodatkowych nabywców:   nie

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert:   nie

IV.1.5) Informacje na temat negocjacji

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:   nie

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:   -

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   -

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data:   14-01-2019

Czas lokalny:   23:59

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

-

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

EN

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach:   9

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data:   21-01-2019

Czas lokalny:   14:00

Miejsce:   Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, BELGIA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się:   nie

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:   -

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne:   nie

Akceptowane będą faktury elektroniczne:   nie

Stosowane będą płatności elektroniczne:   nie

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
-
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   -

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

22-11-2018