Európsky parlament, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Odborné poradenstvo v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (časť 1), hraničných kontrol, azylu a migrácie (časť 2) a justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce (časť 3)

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európsky parlament, Official Mail Service
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue Wiertz 60
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1047
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Michael Alexander Speiser
Telefón
+32 22832475
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho:   -

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Iná činnosť:   Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Odborné poradenstvo v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (časť 1), hraničných kontrol, azylu a migrácie (časť 2) a justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce (časť 3)

Referenčné číslo:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   79100000 - Právne služby

Doplnkový kód CPV:   RD11

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Rámcová zmluva sa týka poskytovania nezávislého odborného poradenstva o rôznych súčasných a nových otázkach v oblasti horizontálnych záležitostí v priestore:
— slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, základných práv a občianstva (časť 1),
— politík týkajúcich sa hraničných kontrol, azylu a migrácie (časť 2) a
— justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce (časť 3).

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   áno

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

Hodnota:   3.000.000,00

Mena:   EUR


II.2) Opis Časť č.: 1

II.2.1) Názov

Horizontálne otázky v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, základných práv a občianstva

Časť č.:   1

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79100000 - Právne služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Európsky parlament, Brusel, Belgicko.

II.2.4) Opis obstarávania

Plánovaná rámcová zmluva o poskytovaní služieb má za cieľ podporiť prácu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – LIBE) v Európskom parlamente tým, že mu umožní objednať si štúdie, informačné správy, podporu pri podujatiach Európskeho parlamentu s externými odborníkmi atď. v rámci jeho oblastí pôsobnosti.
Prostredníctvom rámcových zmlúv na poskytovanie služieb sa bude odborné poradenstvo poskytovať vo forme dokumentov rôzneho rozsahu, ktoré sa budú predkladať na základe žiadostí ad hoc v rámci obmedzeného a určeného harmonogramu. Okrem písomného poradenstva by mala rámcová zmluva o poskytovaní služieb zahŕňať, podľa potreby, aj súvisiace služby, ako je účasť na zasadnutiach výboru a prezentáciách vedúcich odborníkov alebo podpora pri podujatiach Európskeho parlamentu s externými odborníkmi. Poskytovatelia služieb nesú výhradnú vedeckú zodpovednosť za výsledky svojej práce.
Časť 1: (Horizontálne otázky v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, základných práv a občianstva):
Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prikladá veľký význam vytvoreniu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Charta základných práv, ktorá je v súčasnosti pre EÚ právne záväzná, posilnila základné práva, pričom základné práva a občianske práva sú stanovené v článkoch 2, 3 a 9 – 12 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), 15, 16, 18 – 25 ZFEÚ a v Charte.
Časť 1 sa týka odborného poradenstva vo všetkých veciach súvisiacich s horizontálnymi otázkami v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, základných práv a občianstva, medzi ktoré, okrem iného, patrí:
• ochrana základných práv v EÚ (vrátane práv detí) s ohľadom na Chartu základných práv EÚ a judikatúru Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a ďalších príslušných súdnych orgánov,
• pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
• inštitucionálne otázky priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vrátane rozdelenia úloh a právomocí medzi inštitúciami a orgánmi EÚ, ako aj medzi EÚ a jej členskými štátmi,
• celkové posúdenie rovnováhy medzi slobodou a bezpečnosťou a využívanie výnimočných opatrení,
• Agentúra Európskej únie pre základné práva,
• program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 a budúce následné fondy na podporu základných práv, nediskriminácie a občianstva,
• občianstvo EÚ vrátane slobody pohybu,
• primárne a sekundárne právne predpisy týkajúce sa boja proti diskriminácii vrátane postavenia menšín,
• boj proti rasizmu a xenofóbii,
• transparentnosť a prístup k dokumentom,
• ochrana osobných údajov vrátane európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena - Relatívna váha:   30 %

Kritérium kvality - Názov:   Zloženie hlavného tímu a skupiny odborníkov  / Relatívna váha:   21 %

Kritérium kvality - Názov:   Pochopenie časti, na ktorú sa predkladá ponuka  / Relatívna váha:   14 %

Kritérium kvality - Názov:   Metodika  / Relatívna váha:   10,5 %

Kritérium kvality - Názov:   Organizácia práce  / Relatívna váha:   24,5 %

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-


II.2) Opis Časť č.: 2

II.2.1) Názov

Politiky týkajúce sa hraničných kontrol, azylu a migrácie

Časť č.:   2

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79100000 - Právne služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Európsky parlament, Brusel, Belgicko.

II.2.4) Opis obstarávania

Plánovaná rámcová zmluva o poskytovaní služieb má za cieľ podporiť prácu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – LIBE) v Európskom parlamente tým, že mu umožní objednať si štúdie, informačné správy, podporu pri podujatiach Európskeho parlamentu s externými odborníkmi atď. v rámci jeho oblastí pôsobnosti.
Prostredníctvom rámcových zmlúv na poskytovanie služieb sa bude odborné poradenstvo poskytovať vo forme dokumentov rôzneho rozsahu, ktoré sa budú predkladať na základe žiadostí ad hoc v rámci obmedzeného a určeného harmonogramu. Okrem písomného poradenstva by mala rámcová zmluva o poskytovaní služieb zahŕňať, podľa potreby, aj súvisiace služby, ako je účasť na zasadnutiach výboru a prezentáciách vedúcich odborníkov alebo podpora pri podujatiach Európskeho parlamentu s externými odborníkmi. Poskytovatelia služieb nesú výhradnú vedeckú zodpovednosť za výsledky svojej práce.
Časť 2 (Politiky týkajúce sa hraničných kontrol, azylu a migrácie):
Ciele EÚ stanovené v článkoch 67 ods. 2 a 77 – 80 ZFEÚ a zodpovedajúce práva stanovené v článkoch 7, 14, 18 a 19 Charty základných práv EÚ zabezpečujú absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvoria spoločnú politiku v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc, ktorá sa zakladá na solidarite medzi členskými štátmi a ktorá je spravodlivá voči štátnym príslušníkom tretích krajín.
Európska migračná agenda 2015 zahŕňa 4 oblasti politiky zamerané na zníženie stimulov pre nelegálne prisťahovalectvo, riadenie hraníc (záchranu života a zabezpečenie vonkajších hraníc), rozvoj silnejšej azylovej politiky a zavedenie novej politiky v oblasti legálneho prisťahovalectva vrátane integračných politík.
Azyl je spoločnou politikou EÚ, ktorej cieľom je vytvoriť spoločný systém zahŕňajúci jednotný štatút a jednotné postupy pre medzinárodnú ochranu. Po zverejnení legislatívnych balíkov v máji a júli 2016 sa začala „tretia fáza“ spoločného európskeho azylového systému.
Platné právne predpisy EÚ v oblasti legálnej migrácie sú v súčasnosti podrobené hodnoteniu v rámci programu REFIT.
Politika riadenia hraníc zaznamenala značný vývoj v dôsledku nárastu zmiešaných migračných tokov do EÚ, ako aj zvýšené obavy o bezpečnosť, čo spustilo nové obdobie činnosti.
Časť 2 sa týka odborného poradenstva vo všetkých veciach súvisiacich s hraničnými kontrolami, azylom a migráciou, medzi ktoré, okrem iného, patrí:
• medzinárodná ochrana vrátane premiestnenia a presídlenia,
• legálna migrácia (vrátane spolupráce s krajinami pôvodu) a integračné politiky,
• nelegálna migrácia vrátane návratu a readmisie,
• riadenie hraníc (vrátane integrovaného riadenia na vonkajších hraniciach) a koncepcia „inteligentných hraníc“,
• schengenský priestor vrátane vízovej politiky pre krátkodobé a dlhodobé pobyty,
• agentúry v oblasti azylu a migrácie,
• príslušné fondy v oblasti azylu a migrácie,
• príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva alebo iných príslušných súdnych orgánov.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena - Relatívna váha:   30 %

Kritérium kvality - Názov:   Zloženie hlavného tímu a skupiny odborníkov  / Relatívna váha:   21 %

Kritérium kvality - Názov:   Pochopenie časti, na ktorú sa predkladá ponuka  / Relatívna váha:   14 %

Kritérium kvality - Názov:   Metodika  / Relatívna váha:   10,5 %

Kritérium kvality - Názov:   Organizácia práce  / Relatívna váha:   24,5 %

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-


II.2) Opis Časť č.: 3

II.2.1) Názov

Justičná spolupráca v trestných veciach a policajná spolupráca

Časť č.:   3

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79100000 - Právne služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   Európsky parlament, Brusel, Belgicko.

II.2.4) Opis obstarávania

Plánovaná rámcová zmluva o poskytovaní služieb má za cieľ podporiť prácu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs – LIBE) v Európskom parlamente tým, že mu umožní objednať si štúdie, informačné správy, podporu pri podujatiach Európskeho parlamentu s externými odborníkmi atď. v rámci jeho oblastí pôsobnosti.
Prostredníctvom rámcových zmlúv na poskytovanie služieb sa bude odborné poradenstvo poskytovať vo forme dokumentov rôzneho rozsahu, ktoré sa budú predkladať na základe žiadostí ad hoc v rámci obmedzeného a určeného harmonogramu. Okrem písomného poradenstva by mala rámcová zmluva o poskytovaní služieb zahŕňať, podľa potreby, aj súvisiace služby, ako je účasť na zasadnutiach výboru a prezentáciách vedúcich odborníkov alebo podpora pri podujatiach Európskeho parlamentu s externými odborníkmi. Poskytovatelia služieb nesú výhradnú vedeckú zodpovednosť za výsledky svojej práce.
Časť 3 (Justičná spolupráca v trestných veciach a policajná spolupráca):
Justičná spolupráca v trestných veciach stanovená v článkoch 82 až 86 ZFEÚ je založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí a zahŕňa opatrenia na aproximáciu právnych predpisov členských štátov vo viacerých oblastiach.
Postupné odstraňovanie hraničných kontrol v rámci EÚ značne uľahčilo voľný pohyb európskych občanov, ale uľahčilo aj pôsobenie zločincov na nadnárodnej úrovni. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zahŕňa opatrenia na podporu justičnej spolupráce v trestných veciach, aby sa mohol riešiť problém cezhraničnej trestnej činnosti. Východiskom je zásada vzájomného uznávania. Na boj proti nadnárodnej trestnej činnosti a zabezpečenie ochrany práv obetí, podozrivých a väzňov v celej Únii boli prijaté osobitné opatrenia.
Hlavným nástrojom policajnej spolupráce, ktorý je stanovený v článkoch 87 až 89 ZFEÚ, je Európsky policajný úrad (Europol), ktorý je hlavným prvkom širšej európskej štruktúry vnútornej bezpečnosti. Spolupráca a politiky sa stále vyvíjajú, pričom pozornosť sa zameriava na účinnejší boj proti hrozbám a trestným činom v rámci celej EÚ, a to v súlade so základnými právami a pravidlami na ochranu údajov.
Účinná policajná spolupráca je kľúčovým prvkom pri budovaní Únie ako priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti založeného na rešpektovaní základných práv. Cezhraničná spolupráca v oblasti presadzovania práva, do ktorej sa zapájajú policajné, colné a iné orgány presadzovania práva, má za cieľ predchádzanie trestným činom v EÚ, ako aj ich odhaľovanie a vyšetrovanie. V praxi sa táto spolupráca týka najmä závažnej trestnej činnosti (organizovaný zločin, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, počítačová kriminalita) a terorizmu.
Časť 3 sa týka odborného poradenstva vo všetkých veciach súvisiacich s justičnou spoluprácou v trestných veciach a policajnou spoluprácou, medzi ktoré, okrem iného, patrí:
• justičná spolupráca v trestných veciach vrátane boja proti terorizmu,
• policajná spolupráca vrátane boja proti terorizmu,
• agentúry v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce,
• relevantné fondy v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach a policajnej spolupráce,
• príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva alebo iných príslušných súdnych orgánov.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Cena - Relatívna váha:   30 %

Kritérium kvality - Názov:   Zloženie hlavného tímu a skupiny odborníkov  / Relatívna váha:   21 %

Kritérium kvality - Názov:   Pochopenie časti, na ktorú sa predkladá ponuka  / Relatívna váha:   14 %

Kritérium kvality - Názov:   Metodika  / Relatívna váha:   10,5 %

Kritérium kvality - Názov:   Organizácia práce  / Relatívna váha:   24,5 %

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   áno

Bol vytvorený dynamický nákupný systém:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:   nie

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   nie

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

Oznámenie zahŕňa ukončenie dynamického nákupného systému zverejneného vyššie uvedeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania:   nie

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia:   nie


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   1

Časť č.:   1

Názov:   Horizontálne otázky v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, základných práv a občianstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 1

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

07-02-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
1 Place du Congrès
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1000
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   2

Časť č.:   1

Názov:   Horizontálne otázky v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, základných práv a občianstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 1

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

07-02-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
BP 20064
Mesto/obec
Paris
Kód NUTS
FR101
PSČ
75421
Štát
FRANCE
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   3

Časť č.:   1

Názov:   Horizontálne otázky v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, základných práv a občianstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 1

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

07-02-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Milieu
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Chaussée de Charleroi 112
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1060
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   4

Časť č.:   1

Názov:   Horizontálne otázky v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, základných práv a občianstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 1

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

07-02-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   áno

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Optimity Advisors GmbH
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Stresemannstr. 123
Mesto/obec
Berlin
Kód NUTS
DE300
PSČ
10963
Štát
DEUTSCHLAND
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Mesto/obec
London
Kód NUTS
UKI32
PSČ
N1 7RF
Štát
UNITED KINGDOM
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   V prípade osobitných výziev na predloženie ponúk sa vstup do predmetu výzvy a metodiky zadáva subdodávateľsky.


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   5

Časť č.:   1

Názov:   Horizontálne otázky v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, základných práv a občianstva

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 1

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

07-02-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   8

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
LSE Enterprise
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Houghton Street
Mesto/obec
London
Kód NUTS
UKI31
PSČ
WC2A 2AE
Štát
UNITED KINGDOM
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   1

Časť č.:   2

Názov:   Politiky týkajúce sa hraničných kontrol, azylu a migrácie

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 2

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   13

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
BP 20064
Mesto/obec
Paris
Kód NUTS
FR101
PSČ
75421
Štát
FRANCE
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   2

Časť č.:   2

Názov:   Politiky týkajúce sa hraničných kontrol, azylu a migrácie

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 2

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   13

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
16A, Rue du Baillois
Mesto/obec
Rixensart
Kód NUTS
BE310
PSČ
1330
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   Odborníci v oblasti štatistiky; bezpečnosti a sociológie; politických/administratívnych vied a medzinárodných vzťahov; vonkajších vzťahov EÚ; extrateritoriality ľudských práv; a na databázy a korektúry sa zadávajú subdodávateľsky.


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   3

Časť č.:   2

Názov:   Politiky týkajúce sa hraničných kontrol, azylu a migrácie

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 2

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   13

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
1 Place du Congrès
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1000
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   4

Časť č.:   2

Názov:   Politiky týkajúce sa hraničných kontrol, azylu a migrácie

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 2

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   13

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   áno

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Gonzagagasse 1
Mesto/obec
Vienna
Kód NUTS
AT130
PSČ
1010
Štát
ÖSTERREICH
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Avenue des Arts 7/8
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1000
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Migration Policy Centre at the European University Institute
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Mesto/obec
Florence
Kód NUTS
ITI14
PSČ
50133
Štát
ITALIA
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   Niekoľkí samostatní výskumníci sa zadávajú subdodávateľsky.


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   5

Časť č.:   2

Názov:   Politiky týkajúce sa hraničných kontrol, azylu a migrácie

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 2

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   13

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Migration Policy Institute Europe
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue de la Loi 155
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1040
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   V rámci subdodávok sa dodajú časti týkajúce sa vonkajších rozmerov, sietí obchodovania s ľuďmi a pašovania; bezpečnosti hraníc, migračných politík USA, integračných politík, nelegálneho prisťahovalectva a presadzovania práva EÚ; ekonómie a štatistiky; migrácie a životného prostredia; gréckych migračných politík; európskej integrácie; politík návratu; a ľudských práv a práva EÚ.


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   1

Časť č.:   3

Názov:   Justičná spolupráca v trestných veciach a policajná spolupráca

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 3

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   7

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
1 place du Congrès
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1000
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   2

Časť č.:   3

Názov:   Justičná spolupráca v trestných veciach a policajná spolupráca

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 3

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   7

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   áno

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Optimity Advisors GmbH
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Stresemannstr. 123
Mesto/obec
Berlin
Kód NUTS
DE300
PSČ
10963
Štát
DEUTSCHLAND
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Mesto/obec
London
Kód NUTS
UKI32
PSČ
N1 7RF
Štát
UNITED KINGDOM
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   V prípade osobitných výziev na predloženie ponúk sa vstup do predmetu výzvy a metodiky zadáva subdodávateľsky.


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   3

Časť č.:   3

Názov:   Justičná spolupráca v trestných veciach a policajná spolupráca

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 3

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   7

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
European Institute of Public Administration (EIPA)
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Onze Lieve Vrouweplein 22
Mesto/obec
Maastricht
Kód NUTS
NL423
PSČ
6211 HE
Štát
NEDERLAND
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   4

Časť č.:   3

Názov:   Justičná spolupráca v trestných veciach a policajná spolupráca

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 3

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   7

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
Rand Europe
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue de la Loi 82/Bte 3
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1040
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   2 členovia hlavného tímu a skupina národných odborníkov sa zadávajú subdodávateľsky.


Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   5

Časť č.:   3

Názov:   Justičná spolupráca v trestných veciach a policajná spolupráca

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky Časť č.: 3

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

11-03-2020

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   7

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

Úradný názov
VVA Brussels
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Avenue des Arts 11
Mesto/obec
Brussels
Kód NUTS
BE100
PSČ
1210
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodávateľom je MSP
áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Celková hodnota zákazky/časti:   1.000.000,00 EUR

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   áno

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   2 univerzity a niekoľko samostatných odborníkov sa zadávajú subdodávateľsky.


Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie

-

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa
Boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetová adresa
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   -

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa
Boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetová adresa
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

28-05-2020

Príloha D1 – Všeobecné obstarávanie: Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

1. Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ

Nebola predložená žiadna ponuka ani žiadna vhodná ponuka/žiadosť o účasť ako odpoveď na:

otvorenú verejnú súťaž:   nie

užšiu súťaž:   nie

Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici:   -

Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:

chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov:   nie

obstarávanie zamerané na vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu:   nie

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   nie

Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici:   nie

Ďalšie tovary zo strany pôvodného dodávateľa objednané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici:   nie

Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici:   -

Zákazka na poskytnutie služieb, ktorá sa pridelí úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe pravidiel súťaže návrhov:   -

Obstarávanie tovarov kótovaných a nakupovaných na trhu s komoditami:   -

Nákup tovarov alebo služieb za mimoriadne výhodných podmienok:

od dodávateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť:   -

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   -

2. Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice:   nie

3. Vysvetlenie

-