Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Studieopdracht herinrichting Muurveld, Hofveld en Bloklaan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Asse
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gemeenteplein 1
Plaats
Asse
Postcode
1730
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Kathy Heymans
Telefoon
+32 24541946
E-mail
kathy.heymans@asse.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.asse.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   ja

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1235/79/2019

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Studieopdracht herinrichting Muurveld, Hofveld en Bloklaan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   2019/206

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Asse, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Studieopdracht herinrichting Muurveld, Hofveld en Bloklaan

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   294

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Vereiste opties (Zie bijlage 'Opdrachtfiche')

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Enkel de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver zal vóór de gunningsbeslissing gevraagd worden volgend attest te bezorgen om aan te tonen dat hij zich niet in toestand van uitsluiting bevindt overeenkomstig art.67 van de Wet van 17 juni 2016 en art.61 van het KB van 18 april 2017:
- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (indien inschrijving van rechtspersoon).
Conform art.62, 63 en 72 §2, 2° van het KB van 18 april 2017 zal de aanbesteder binnen de 20 dagen na de uiterste datum voor het indienen van offertes controleren of de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt door het digitaal opvragen van het attest inzake de sociale zekerheidsbijdragen en fiscale verplichtingen.
Facultatieve uitsluitingsgronden
De aanbesteder kan in elk stadium van de plaatsingsprocedure de inschrijver van deelname aan de procedure uitsluiten indien hij zich in één van uitsluitingsgevallen bevindt zoals beschreven in art. 69 van de Wet van 17 juni 2016.
Met die reden en conform art. 72 §2, 2° van het KB van 18 april 2017 zal de aanbesteder in elk geval het attest m.b.t. niet-faling digitaal opvragen voor de gunningsbeslissing.
Buitenlandse inschrijvers
Buitenlandse inschrijvers die zelf, of hun personeel, niet onderworpen zijn aan de Belgische regelgeving, dienen bij hun offerte te nodige bewijsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat ze zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden:
• attest waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in staat van faillissement, liquidatie, gerechtelijk akkoord of een soortgelijke toestand bevindt;
• attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
• attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de vereisten inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
Bovenstaande bepalingen m.b.t. de uitsluitingsgronden zijn toepasselijk op alle deelnemers van feitelijke verenigingen of tijdelijke handelsvennootschappen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Een verklaring van de beroepskwalificaties van het personeel dat dient ingezet te worden voor de uitvoering van deze opdracht:
2. Erkend bodemsaneringsdeskundige
3. Geregistreerd deskundige sloopopvolgingsplan
4. Ingeval een hydrodynamische studie (deelopdracht 3) wordt gevraagd, dient de inschrijver een verklaring van de nodige software die dient ingezet te worden voor de uitvoering van deze opdracht voor te leggen:

Eventuele minimumeisen:

1. Relevante ervaring van de inzetbare medewerkers belast met de uitvoering van de opdracht. Het is noodzakelijk omwille van het specifieke karakter van de opdracht dat de inschrijver een beroep kan doen op een team van verschillende profielen van medewerkers. De inschrijver zal, op basis van cirricula vitae, aantonen dat hij de noodzakelijke voor het project inzetbare medewerkers met de passende knowhow en ervaring ter beschikking kan stellen.
2. De ontwerper/dienstverlener moet beschikken over een erkenning als bodemsanering-deskundige type 2 of beroep doen op een bodemsaneringdeskundige type 2, overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering, houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO).
Bij schorsing of schrapping van de erkenning, na gunning of tijdens de uitvoering, verbindt de dienstverlener zich ertoe om een nieuwe erkende bodemsaneringdeskundige type 2 in te schakelen en dit onverwijld te melden aan gemeente Asse.
3. De ontwerper/dienstverlener moet in het voorgelegde projectteam beschikken over een geregistreerde deskundige bij een sloopbeheersorganisatie om de taken van het opstellen van de sloopinventarisatie alsook de opvolging uit te voeren. Deze deskundige dient te voldoen aan de gestelde criteria zoals opgegeven in de door de OVAM opgestelde standaardprocedure voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.
4. Hydrodynamische modelleringstudies worden verplicht opgesteld en doorgerekend met het softwarepakket Infoworks ICM SE van Innovyze. De reden hiervoor is dat de vastlegging van een standaard de opdrachtgever toelaat om de uitgewerkte modelleringen op te volgen, berekeningen te verifiëren en in het kader van haar operationele taken nazichtberekeningen zelf uit te voeren en de opgemaakte modellen op een uniform platform te beheren. De inschrijver dient te bewijzen dat hij over bovenstaande software beschikt.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   28-03-2019

Plaatselijke tijd:   09:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   26-07-2019

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-03-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!