Politiezone Antwerpen
Rectificatie

Ontwerp en uitvoeringscoördinatie van de implementatie van de huisstijl in kantoren van Politiezone Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Politiezone Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_23877
Postadres
Oudaan 5
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Fon Namtan
Telefoon
+32 33474473
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.politieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374951

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ontwerp en uitvoeringscoördinatie van de implementatie van de huisstijl in kantoren van Politiezone Antwerpen

Referentienummer: Lokale Politie Antwerpen-PZA/2020/378-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79822500 - Maken van grafische ontwerpen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Politiezone Antwerpen wenst een uniforme implementatie van de huisstijl in het interieur van de kantooromgeving van alle politiekantoren (niet het onthaal) van Politiezone Antwerpen met als doel het zichtbaar maken van haar identiteit in de kantooromgeving. Deze ontwerpen en de toepassingen dienen rekening te houden met het concept dat in het kader van employer branding werd ontwikkeld voor het Mastergebouw.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-515612

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Export vragen en antwoord Forum ter verduidelijking van het bestekdocument