Rectificatie

Raamovereenkomst voor diensten van verslaggeving tijdens piekmomenten bij het Vlaams Parlement

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaams Parlement
Nationaal identificatienummer
0931.814.563_20303
Postadres
Leuvenseweg 86
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim De Wolf
Telefoon
+32 25524004
E-mail
aanbestedingen@vlaamsparlement.be
Fax
+32 25524541

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsparlement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337121

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor diensten van verslaggeving tijdens piekmomenten bij het Vlaams Parlement

Referentienummer: Vlaams Parlement-A110_005-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79552000 - Tekstverwerkingsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Om de piekmomenten waaraan de parlementaire verslaggeving onderhevig is op te vangen, wil het Vlaams Parlement een beroep doen op externe dienstverlening. Daartoe wordt deze raamovereenkomst gelanceerd, gericht op de occasionele inzet van externe redacteurs binnen de dienst Verslaggeving van het Vlaams Parlement.De verslaggevers worden voornamelijk ingezet op dinsdag, woensdag en donderdag, afhankelijk van de parlementaire werkzaamheden en de parlementaire kalender (d.w.z. in principe niet tijdens het herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomerreces). Op sommige piekmomenten zullen er meerdere verslaggevers tegelijkertijd worden ingezet. De verslaggevers zijn, indien noodzakelijk, ook in de avonduren beschikbaar. Ze werken in principe maximum 9 uur per dag, maar uitzonderingen zijn mogelijk. De opdracht is nader omschreven in het bestek gevoegd bij deze publicatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-05-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-513110

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 087-209638

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-05-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Overige nadere inlichtingen

Onbeschikbaarheid E-tendering platform op 13 mei 2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!