Europees Parlement, Directorate-General for Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Ondersteuning bij het organiseren van de Opendeurdagen van het Europees Parlement

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europees Parlement, Directorate-General for Communication
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
60 Rue Wiertz
Plaats
Brussels
Postcode
1047
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Events and Exhibitions Unit
Telefoon
+322 2841484
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.europarl.europa.eu/

Adres van het kopersprofiel:   http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/welcome

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Ondersteuning bij het organiseren van de Opendeurdagen van het Europees Parlement

Referentienummer:   COMM/AWD/2018/941

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Opendeurdagen behoren tot de grootste terugkerende evenementen die het Europees Parlement jaarlijks organiseert. Het besluit van het Bureau van 2.7.2018 keurde de data van de Opendeurdagen voor 2019 goed. Een raamovereenkomst voor de Opendeurdagen/-evenementen vormde onderdeel van de programmering. De contractant wordt verzocht ondersteuning en deskundigheid te bieden bij het organiseren van de Brusselse Opendeurdagen en het vervoer, de installatie en demontage van verschillende stands in Straatsburg.
Wegens de omvang en de reikwijdte van het evenement is het noodzakelijk een externe dienstverlener te zoeken, die beschikt over deskundigheid op het gebied van de organisatie van evenementen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   800.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79951000 - Organiseren van seminars
79956000 - Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel en Straatsburg

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht omvat ondersteuning bij het organiseren van de evenementen in het kader van de Opendeurdagen van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg.
Ieder jaar rond 9 mei viert het Europees Parlement de dag van Europa door talrijke activiteiten te organiseren op zijn werkplekken en in de lidstaten. Burgers worden uitgenodigd om de kantoren van de instelling te bezoeken om meer inzicht te verwerven in de rol en de activiteiten van de Unie en haar Parlement. Ze krijgen ook de kans om Europese kwesties te bespreken met leden van het Europees Parlement en personeelsleden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit van het technische voorstel  / Weging:   42

Kwaliteitscriterium - Naam:   Planning van het projectbeheer  / Weging:   28

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 219-500834

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   COMM/CP-EV/FWC/2018/3

Perceel nr.:   -

Benaming:   Ondersteuning bij het organiseren van de Opendeurdagen van het Europees Parlement

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

26-02-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   3

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Alice Events/DDMC Consortium
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Oudevijverstraat, 55
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1190
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Alice Events/DDMC Consortium
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Oudevijverstraat, 55
Plaats
Brussels
NUTS-code
BE
Postcode
1190
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   800.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   800.000,00 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   21%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   Grafisch ontwerp en communicatie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Court of Justice of European Union (CJEU)
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Europese Ombudsman
Postadres
1, Avenue du Président Robert Schuman
Plaats
Strasbourg
Postcode
67001
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Court of Justice of European Union (CJEU)
Postadres
-
Plaats
Luxembourg
Postcode
2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetadres
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-03-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-