Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Opdracht Communicatiepartner

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kind en Gezin
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Hallepoortlaan 27
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Kurt Van Laere
Telefoon
+32 25331220
E-mail
kurt.van.laere@kindengezin.be
Fax
+32 25440260

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kindengezin.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Opdracht Communicatiepartner

Referentienummer: Kind en Gezin-PPP0FQ-125/9005/2018-024-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79340000 - Reclame- en marketingdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Bedoeling van deze opdracht is het tot stand brengen van een raamcontract voor leveren van communicatiediensten en -producten. De opdracht omvat de dagdagelijkse begeleiding van de communicatie van het agentschap Kind en Gezin, of zijn rechtsopvolger, door middel van een meerjarig vast communicatiepartnership.De vaste communicatiepartner(s) zal (zullen) Kind en Gezin assisteren bij het realiseren van zijn communicatiedoelstellingen en -projecten gedurende een periode van 4 jaar. Dit zal gebeuren onder de vorm van klantencontracten met vaste prijzen zonder afnamegarantie. De samenwerking garandeert geen exclusiviteit.Ze moet voldoende flexibiliteit garanderen en Kind en Gezin toelaten niet-structurele ad hoc projecten te realiseren. Desgewenst kan de partner voor deze projecten als adviesorgaan ingeschakeld worden.De opdracht omvat drie percelen:Perceel 1 “Strategie & uitwerking van communicatieprojecten in ...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-504466

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-076793

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een bijkomende bijlage 5 is toegevoegd bij de documenten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1772 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!