Európska komisia, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Hodnotenie investícií do informačných a komunikačných technológií podporovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja v období rokov 2007 – 2013

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, General Directorate Regional and Urban Policy
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
TA Cell BU-1 00/184
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Adresa stránky profilu kupujúceho:   -

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Hodnotenie investícií do informačných a komunikačných technológií podporovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja v období rokov 2007 – 2013

Referenčné číslo:   2019CE16BAT106

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   79410000 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Ex post hodnotenie investičných projektov zameraných na poskytovanie informačných a komunikačných technológií (IKT) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v období rokov 2007 – 2013. V rámci tohto hodnotenia IKT vo všeobecnosti zahŕňajú telekomunikačné infraštruktúry (vrátane širokopásmových sietí), informačné a komunikačné technológie a elektronické a digitálne služby a aplikácie pre občanov (elektronické zdravotníctvo, elektronická verejná správa atď.).

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

Mena:   -

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79419000 - Hodnotiace konzultačné služby

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   00 - N/A

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   -

II.2.4) Opis obstarávania

Zhodnotia sa rôzne typy intervencií v oblasti IKT, ktoré boli spolufinancované zo strany EFRR v období rokov 2007 – 2013, a posúdi sa ich odôvodnenosť a dôkaz o ich efektívnosti, účinnosti a vplyve, súlade s ďalšími politikami, ich relevantnosti a pridanej hodnote EÚ.
Hodnotením sa poskytne prehľad o rôznych spôsoboch, ako sa financovanie IKT zo strany EFRR využívalo v rámci celej EÚ, a vyhodnotia sa výsledky, ak sa dajú určiť. Toto bude vo vybraných krajinách a regiónoch predmetom podrobnejšieho skúmania s cieľom určiť typy intervencií, ktoré boli najúspešnejšie (alebo najefektívnejšie), a faktory prispievajúce k ich úspechu, a to aj v menej rozvinutých a menej obývaných oblastiach (ktoré boli predmetom osobitných intervencií v oblasti IKT).
Hodnotenie bude doplnené analýzou regulačných rámcov a vývoja technológií ovplyvňujúcich rozvoj investícií do IKT (a najmä do telekomunikačných sietí – širokopásmové pripojenie) vrátane vývoja cien a otázok verejného obstarávania, prevádzkových nákladov, faktorov dopytu ovplyvňujúcich rozvoj sietí (zavádzanie služieb od maloobchodných a/alebo veľkoobchodných poskytovateľov služieb, investície do sietí na pripojenie koncových používateľov poskytovateľmi služieb), ako aj súvisiacich sociálnych aspektov (akceptácia zo strany používateľov, digitálne zručnosti a gramotnosť, vývoj v poskytovaní digitálnych technológií atď.). Hodnotením sa budú okrem iného analyzovať trhové medzery, na ktoré sa zameriavajú činnosti financované EÚ, a účasť súkromného sektora (aj v dôsledku zmien v predpisoch na maloobchodnom trhu a zmien v očakávanom správaní súkromných investorov).
Vypracuje sa hodnotenie využívania digitálnych služieb zo strany podnikov a domácností, ktoré sú poskytované v rámci sietí podporovaných z EFRR.
Preskúma sa relevantná literatúra a dokumenty, ako aj odôvodnenosť podpory poskytovanej IKT v operačných programoch (intervenčná logika) v celej EÚ. Následne sa vypracuje teória zmeny pre rôzne typy opatrení alebo projektov v identifikovaných zoskupeniach (klastroch).

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Nižšie uvedené kritériá

Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov:   Kvalita navrhovanej metodiky  / Relatívna váha:   50

Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov:   Organizácia práce  / Relatívna váha:   30

Kritérium týkajúce sa nákladov - Názov:   Opatrenia na kontrolu kvality  / Relatívna váha:   20

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   nie

Bol vytvorený dynamický nákupný systém:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:   nie

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Informácie o ukončení dynamického nákupného systému

Oznámenie zahŕňa ukončenie dynamického nákupného systému zverejneného vyššie uvedeným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania:   nie

IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia:   áno

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.:   -

Časť č.:   -

Názov:   Hodnotenie investícií do informačných a komunikačných technológií podporovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja v období rokov 2007 – 2013

Zákazka/časť je pridelená:   áno

V.2) Zadanie zákazky

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk:   0

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ:   0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ:   0

Počet ponúk prijatých elektronicky:   0

Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov:   nie

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti:   -

Celková hodnota zákazky/časti:   -

Najnižšia ponuka:   -

Najvyššia ponuka:   -

V.2.5) Informácie o subdodávkach

V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:   nie

Podiel:   -

Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:   -

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie

Komisia prehodnotila praktickosť zadania zákazky a požiadavky na dodávateľa, aby ju zrealizoval v súčasnej atmosfére neistoty a rozvratov spôsobených pandémiou Covid-19.
Rozhodla sa preto neprideliť zákazku z týchto dôvodov:
— zložitosť podmienok obstarávania a potreba rozsiahlych kontaktov s riadiacimi orgánmi a inými zainteresovanými stranami;
— vysoká pravdepodobnosť, že dodávateľ bude čeliť závažným výzvam pri zabezpečovaní reakcií zo strany verejných orgánov, ktoré sú zodpovedné za zvládnutie krízovej situácie;
— pravdepodobnosť, že výsledky hodnotenia, ktorého včasnosť by mohla utrpieť vzhľadom na vyššie uvedené prekážky, by prišli príliš neskoro na to, aby sa mohli zvažovať (tak, ako bolo pôvodne plánované) na programovanie generácie programov EFRR na obdobie rokov 2021 – 2027 na podporu investícií do IKT.

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
-
PSČ
-
Štát
-
Telefón
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   -

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
Európska komisia, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

28-05-2020

Príloha D1 – Všeobecné obstarávanie: Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

1. Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s článkom 32 smernice 2014/24/EÚ

Nebola predložená žiadna ponuka ani žiadna vhodná ponuka/žiadosť o účasť ako odpoveď na:

otvorenú verejnú súťaž:   nie

užšiu súťaž:   nie

Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici:   -

Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:

chýbajúca hospodárska súťaž z technických dôvodov:   nie

obstarávanie zamerané na vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu:   nie

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   nie

Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v príslušnej smernici:   nie

Ďalšie tovary zo strany pôvodného dodávateľa objednané podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici:   nie

Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici:   -

Zákazka na poskytnutie služieb, ktorá sa pridelí úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe pravidiel súťaže návrhov:   -

Obstarávanie tovarov kótovaných a nakupovaných na trhu s komoditami:   -

Nákup tovarov alebo služieb za mimoriadne výhodných podmienok:

od dodávateľa, ktorý s určitosťou končí svoju podnikateľskú činnosť:   -

ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva:   -

2. Iné odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v Úradnom vestníku Európskej únie

Zákazka nespadá do rozsahu uplatňovania smernice:   nie

3. Vysvetlenie

-