Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba)
Rectificatie

Organisatieontwikkeling

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba)
Nationaal identificatienummer
0466.540.504_16855
Postadres
Technologielaan 11
Plaats
Heverlee
Postcode
3001
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ellen Mertens
Telefoon
+32 16381000
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.poolstok.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377271

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Organisatieontwikkeling

Referentienummer: JPV-2020/6-OO-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79996000 - Bedrijfsorganisatiediensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Onder organisatieontwikkeling wordt de begeleiding verstaan van opdrachten die onder meer verband houden met :- het opstellen van een (inhoudelijke) strategische portfolio en uitvoeringsplan;- het opmaken van ondernemings- en beheersplannen;- het uitvoeren/ontwikkelen van impactmeting, doelmatigheids- en risicomanagement;- organisatiebeheersing en -ontwikkeling;- opmaken van een organisatiemodel;- opmaken van een dienstverleningsmodel;- het uitvoeren van procesanalyses en –optimalisaties;- het opmaken van personeels(behoefte)plannen;- digitalisering en innovatieve digitale transformaties;- managementrapporteringsmodellen, business intelligence;- implementatiebegeleiding;- begeleiding van diensten;- belanghebbendenmanagement, participatietrajecten;- kostenbeheersing;- werklastmeting;- projectmanagement;- personeelstevredenheid, klantenbevraging, cultuurmeting;- begeleiden van fusies, verzelfstandigingsvormen, samenwerkingsvormen,...- …

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518848

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 109-264728

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum bij een document: bijlage 3 bij selectieleidraad