Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het aanwijzen van advocatenkantoren

verlenen in de rechtsdomeinen van de contractuele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid uit onrechtmatige
daad in 2 loten: Lot 1 voor het Franstalige landsgedeelte (met inbegrip van Brussel) – Lot 2 voor het
Nederlandstalige landsgedeelte.(met inbegrip van Brussel)
Per perceel worden de eerste 7 kantoren aangewezen als aannemers (behalve als de laatste ex aequo
eindigen, dan wordt het aantal eventueel verhoogd). Infrabel behoudt zich het recht voor om elk perceel
aan een kleiner aantal kandidaten te gunnen, indien er voor elk perceel minder dan 7 conforme offertes zijn
ingediend.
Behandeling van geschillen met betrekking tot de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid:
- van Infrabel ten aanzien van derden:
- van derden ten aanzien van INFRABEL;
zoals burenhinder, ongevallen waarbij derden betrokken zijn, op het domein van Infrabel,
ongevallen op spoorwegovergangen, kabeldiefstal, wegongevallen, spoorongevallen, schade aan de
spoorinfrastructuur en contractuele geschillen.
Onder assistentie en ondersteuning verstaat men:
- het verlenen van (mondeling of schriftelijk) advies;
- het opstellen en herzien van contracten;
- het treffen van een minnelijke schikking en het uitwerken van een wederzijdse overeenkomst;
- het verdedigen van de belangen van Infrabel bij hoven en rechtbanken.

Publicatiedatum
01-12-2015
Deadline
05-01-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
79100000 - Juridische dienstverlening
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Goffin Catherine Louise

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- De kandidaat dient de laatste attest van 2015 te laten geworden, afgeleverd door het organisme
van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichten nagekomen is m.b.t.
de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenskomstig de Belgische wetgeving of deze van het
land waar hij gevestigd is,
- Een recent attest van niet-faling afgeleverd door de kamer van Koophandel.
- Een recent attest van de directe belastingen en van de BTW-administratie.
- Inschrijver zich niet in een positie van uitsluiting bevindt conform artikel 66 van het KB van 16/07/2012. De
aanbestedende macht kan, op elk gewenst moment, tijdens de procedure aan de inschrijver vragen deze
verklaring te bevestigen met ondersteunde bewijzen.

Vakbekwaamheid

De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun technische capaciteiten.
1°) De kandidaat moet kunnen aantonen dat minstens 1 van zijn advocaten minimum 5 jaar is ingeschreven op
het tableau van de Orde van Advocaten.
2°) De kandidaat moet kunnen aantonen dat minstens 2 van zijn advocaten beschikken over respectievelijk
minimum 5 jaar professionele ervaring en minimum 2 jaar professionele ervaring.
3°) De kandidaat moet kunnen aantonen dat die 2 advocaten, zowel mondeling als schriftelijk, een perfecte
kennis hebben van het Frans voor het perceel 1 en van het Nederlands voor het perceel 2.
4°) De kandidaat moet referenties kunnen voorleggen met betrekking tot uitspraken in verschillende domeinen:
Dit laatste criterium wordt beoordeeld aan de hand van de bijhorende, in te vullen fiche en krijgt een quotering
op 30 punten (conforme referentie = x ptn. , niet-conforme referentie=0).
Infrabel behoudt zich het recht voor om deze referenties te controleren en inzage in de uitspraken te vragen.
Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Overzicht van de referenties van de opgevraagde uitspraken en opsplitsing van de punten (zie documenten in
bijlage)
Verloop van de selectieprocedure
De eerste 12 kandidaten die voldoen aan alle selectiecriteria en de hoogste score voor criterium 4° behalen,
worden geselecteerd en ontvangen het bestek (behalve als de laatste ex aequo eindigen, dan wordt het aantal
eventueel verhoogd). Infrabel behoudt zich het recht voor om een kleiner aantal kandidaten te selecteren, indien
er minder dan 12 geldige kandidaatstellingen zijn.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!