Europos Komisija, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Investicijų į informacines ir ryšio technologijas, remtas Europos regioninio plėtros fondo 2007–2013 m., vertinimas

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija, General Directorate Regional and Urban Policy
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
TA Cell BU-1 00/184
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1049
NUTS kodas
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Pirkėjo profilio adresas:   -

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Investicijų į informacines ir ryšio technologijas, remtas Europos regioninio plėtros fondo 2007–2013 m., vertinimas

Nuorodos numeris:   2019CE16BAT106

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79410000 - Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Investicinių projektų, susijusių su Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 2007–2013 m. laikotarpiu teiktomis informacinėmis ir ryšio technologijomis (IRT), Ex post vertinimas. Šio vertinimo tikslais IRT plačiai apima telekomunikacijų infrastruktūras (įskaitant plačiajuostį tinklą), informacines ir komunikacines technologijas, elektronines ir skaitmenines paslaugas bei piliečiams skirtas taikomąsias programas (e. sveikata, e.vyriausybė ir kt.).

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   ne

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

Valiuta:   -

II.2) Aprašymas

II.2.1) Pavadinimas

-

Pirkimo dalies Nr.:   -

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79419000 - Vertinimo konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   00 - N/A

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   -

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Atliekant vertinimą bus kruopščiai nagrinėjamos skirtingų rūšių intervencijos, susijusios su IRT, kurias 2007–2013 m. bendrai finansavo ERPF, ir įvertintas jų loginis pagrindas bei jų efektyvumo ir našumo įrodymai ir jų poveikis suderinamumui su kitomis strategijomis, jų tinkamumas ir ES pridėtinė vertė.
Vertinant bus apžvelgiami skirtingi būdai, kuriais ERPF finansavimas buvo panaudotas IRT tikslais visoje ES, ir įvertinti rezultatai tiek, kiek juos galima nustatyti. Jie bus smulkiau išnagrinėti atrinktose šalyse ir regionuose, siekiant nustatyti intervencijų rūšis, kurios buvo sėkmingiausios (ar efektyviausios), ir jų sėkmę lėmusius faktorius, įskaitant mažiausiai išsivysčiusiose ir mažiausiai apgyvendintose teritorijose (kurios buvo specifinių IRT intervencijų objektai).
Vertinimą papildys reguliavimo sistemos ir technologijų raidos, darančios poveikį IRT investicijų vystymui (ypač telekomunikacijų tinklams – plačiajuosčiam ryšiui) analizė, įskaitant kainos kitimo ir viešųjų pirkimų klausimus, veiklos sąnaudas, paklausos faktorius, turinčius įtakos tinklų plėtrai (paslaugos įsisavinimas iš mažmenininkų ir (arba) didmenininkų, paslaugų teikėjų investicijos į vietinės linijos tinklus), taip pat susijusius socialinius aspektus (vartotojų pripažinimas, skaitmeniniai įgūdžiai ir raštingumas, skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimo evoliucionavimas ir kt.). Be to, vertinimo metu bus analizuojamos rinkos spragos, kurias siekta užpildyti ES finansuojama veikla ir dalyvaujant privačiam sektoriui (taip pat dėl pasikeitusio mažmeninės rinkos reguliavimo ir pasikeitusio privačių investuotojų tikėtino elgesio).
Bus vykdomas įmonių ir namų ūkių skaitmeninių paslaugų, teikiamų ERPF paremtuose tinkluose, įsisavinimo vertinimas.
Bus atlikta aktualios literatūros ir dokumentų apžvalga kartu nagrinėjant IRT OP (intervencijos logika) suteiktos paramos loginį pagrindą visoje ES. Po to skirtingoms priemonėms ar projektams įvairiuose segmentuose bus sukurta pokyčių teorija.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

Sąnaudos - Vardas:   Siūlomos metodikos kokybė  / Lyginamasis svoris:   50

Sąnaudos - Vardas:   Darbo organizavimas  / Lyginamasis svoris:   30

Sąnaudos - Vardas:   Kokybės kontrolės priemonės  / Lyginamasis svoris:   20

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   ne

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas:   ne

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   taip

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą:   ne

IV.2.9) Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu:   taip

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   -

Pirkimo dalies Nr.:   -

Pavadinimas:   Investicijų į informacines ir ryšio technologijas, remtas Europos regioninio plėtros fondo 2007–2013 m., vertinimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas

V.2.1) Sutarties sudarymo data

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   0

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   0

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   -

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   -

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija

Komisija persvarstė sutarties skyrimo praktiškumo klausimą ir savo pageidavimą, kad rangovas ją įgyvendintų susiklosčius dabartinėms neapibrėžtoms aplinkybėms ir Covid-19 pandemijos sukeltų sutrikimų akivaizdoje.
Todėl buvo nuspręsta neskirti sutarties dėl šių priežasčių:
— techninės užduoties sudėtingumo ir poreikio nuolat palaikyti ryšį su valdžios institucijomis bei kitais suinteresuotais subjektais;
— didelės tikimybės, kad rangovui kils didelių problemų siekiant užtikrinti valdžios institucijų, kurios turi susidoroti su krizine situacija, atsakymus;
— tikimybės, kad vertinimo, kurio atlikimo terminams potencialiai turės įtakos minėti trukdžiai, rezultatai bus gauti per vėlai, kad į juos būtų galima atsižvelgti kaip iš pradžių suplanuota kuriant 2021–2027 m. ERPF programas, remiančias investicijas į IRT.

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 4303-2100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   -

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Adresas
-
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1049
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

28-05-2020

D1 priedas. Bendrieji pirkimai: Priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

1. Sprendimo pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį pasirinkti derybas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse priežastys

Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti:

atvirame konkurse:   ne

ribotame konkurse:   ne

Numatomi tiekti produktai yra sukurti vien mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar technologinės plėtros tikslais pagal direktyvoje nustatytas sąlygas:   -

Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:

konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių:   ne

pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas:   ne

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   ne

Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Papildomos pradinio tiekėjo tiekiamos prekės, užsakomos griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   -

Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių:   -

Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas:   -

Prekės ar paslaugos, perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą:   -

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   -

2. Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Pirkimui netaikoma direktyva:   ne

3. Paaiškinimas

-