Aankondiging van een opdracht

Mediaplanning en -aankoop (incl. strategische en tactische mediaplanning) 2016-2018

Opdracht ter selectie van een mediacentrale teneinde de mediabudgetten van VLAM te centraliseren. Deze mediacentrale staat daarnaast in voor de strategische en tactische mediaplanning.

Publicatiedatum
10-12-2015
Deadline
25-01-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 13
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Hacke Ewoud

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61 KB Plaatsing.
De aanbestedende dienst zal de toestand van de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver controleren alvorens de gunningsbeslissing te nemen (art. 61, § 4 KB Plaatsing). Daartoe zullen de hieronder vermelde documenten worden opgevraagd bij de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver.
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden:
- In geval van een Belgische inschrijver: een uittreksel uit het centraal strafregister;
- de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
- de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ-attest, attest fiscale schulden, uittreksel strafregister, attest niet-faling,…).
Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.
- de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 62, § 1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 63, § 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen.

Economische en financiële draagkracht

De economische en de financiële draagkracht van de dienstverlener dient aangetoond te worden door een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 en een afschrift van de neergelegde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren, voor zover deze beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid van de dienstverlener kan aangetoond worden door één of meer van de volgende referenties, afhankelijk van de aard, de hoeveelheid en het gebruik van de te verlenen diensten:
1. minimum drie studie- en beroepskwalificaties inzake mediabeheer en diepgaande kennis van de media in België in hoofde van het team van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten; Hieronder wordt begrepen, hetzij de voorlegging van een diploma, hetzij relevante beroepservaring. De vereiste geldt niet ten individuele titel per teamlid. De vereiste geldt globaal zodat binnen het team minimum de drie gevraagde studie- en beroepskwalificaties kunnen worden aangetoond. De inschrijver maakt de lijst over van de personen die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de diensten.
2. een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum, waarbij er minstens drie opdrachten van dienstverlening moeten worden voorgelegd met een media-investering voor ten belope van minstens 200.000 EUR;
3. een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren, waarbij de minimum personeelsbezetting 15 personen per jaar bedraagt;
4. de beschikbaarheid van minimum één afzonderlijke Nederlandstalige en één Franstalige planner voor het noorden en zuiden van België.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!