Európska komisia, ENER – Energy, ENER.B.3 – Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Činnosť sekretariátu iniciatívy pre uhoľné regióny v procese prechodu na západnom Balkáne a na Ukrajine

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, ENER – Energy, ENER.B.3 – Retail markets, consumers and local initiatives
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Lapinova Jana
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa:   https://ec.europa.eu/energy/

Adresa stránky profilu kupujúceho:   -

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:   nie

V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:   -

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:   nie

I.3) Komunikácia

Ďalšie informácie možno získať na

vyššie uvedenej adrese

Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť

vyššie uvedenej adrese

elektronicky prostredníctvom:   -

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: -

I.4) Druh verejného obstarávateľa

Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia

I.5) Hlavná činnosť

Iná činnosť:   energetika

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Činnosť sekretariátu iniciatívy pre uhoľné regióny v procese prechodu na západnom Balkáne a na Ukrajine

Referenčné číslo:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV:   79412000 - Poradenské služby pre finančné riadenie

Doplnkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Predmetom obstarávania je zriadenie sekretariátu zameraného na poskytovanie logistickej podpory pri realizácii 5 komponentov, ako sú vytvorenie otvorenej platformy, budovanie väzieb medzi uhoľnými regiónmi EÚ a ich partnermi v krajinách západného Balkánu a Ukrajiny prostredníctvom spájania, budovanie kapacít príslušných zainteresovaných strán na západnom Balkáne a na Ukrajine v súvislosti s otázkami súvisiacimi s prechodom prostredníctvom akadémie, poskytovanie technickej pomoci vo forme odbornej podpory obmedzenému počtu pilotných regiónov a poskytovanie pomoci uhoľným regiónom pri prístupe k financovaniu prechodových projektov alebo programov.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   3.000.000,00

Mena:   EUR

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti:   nie

II.2) Opis

II.2.1) Názov

-

Časť č.:   -

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

Hlavný kód CPV:   79421100 - Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce
79421200 - Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
09242100 - Petrolej

Doplnkový kód CPV:   -

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:   -

II.2.4) Opis obstarávania

Predmetom tejto výzvy na predkladanie ponúk je činnosť sekretariátu iniciatívy pre uhoľné regióny v procese prechodu na západnom Balkáne a na Ukrajine. Hlavné úlohy zahŕňajú:
— vytvoriť otvorenú platformu, ktorá umožní dialóg medzi viacerými zúčastnenými stranami v celom regióne a poskytne priestor na zdieľanie skúseností, poznatkov a osvedčených postupov týkajúcich sa otázok súvisiacich s prechodom medzi uhoľnými regiónmi na západnom Balkáne a na Ukrajine;
— budovať vzťahy medzi uhoľnými regiónmi EÚ a ich náprotivkami na západnom Balkáne a na Ukrajine prostredníctvom spájania, aby sa posilnila výmena a prenos poznatkov, skúseností a osvedčených postupov v otázkach súvisiacich s prechodom;
— budovať spôsobilosti príslušných zainteresovaných strán na západnom Balkáne a na Ukrajine v otázkach súvisiacich s prechodom prostredníctvom akadémie, ktorá poskytuje špecializované školenia týkajúce sa správy vecí verejných, zapojenia spoločenstva, regenerácie životného prostredia, opätovného využitia pôdy a majetku;
— poskytovať technickú pomoc vo forme odbornej podpory obmedzenému počtu pilotných regiónov na západnom Balkáne a na Ukrajine s cieľom vypracovať plány prechodu, ktoré budú využívať a uplatňovať príslušné verejné orgány;
— pomáhať uhoľným regiónom pri prístupe k financovaniu prechodových projektov alebo programov založenému na rôznych dostupných zdrojoch, vrátane zdrojov od Európskej komisie, Svetovej banky a Európskej banky na obnovu a rozvoj.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6) Odhadovaná hodnota

Hodnota bez DPH:   3.000.000,00

Mena:   EUR

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Trvanie v mesiacoch:   36

Toto obstarávanie môže byť obnovené:   nie

Opis obnovení:   -

II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť

Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:   -

II.2.10) Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:   áno

II.2.11) Informácie o opciách

Opcie:   nie

Opis opcií:   -

II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch

Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:   nie

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:   nie

II.2.14) Doplňujúce informácie

-

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti

III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   áno

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť

Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu:   áno

Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

-

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

-

III.1.5 Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:   nie

Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:   nie

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:   -

Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:   -

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.2) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:   áno

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:   nie

V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:   -

Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému:   nie

Dynamický nákupný systém môžu využiť ďalší zákazníci:   nie

IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať:   nie

IV.1.5) Informácie o rokovaní

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní:   nie

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:   nie

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:   -

IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:   áno

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:   -

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum:   17-07-2020

Miestny čas:   16:00

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

-

IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

EN

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Trvanie v mesiacoch:   6

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum:   20-07-2020

Miestny čas:   10:00

Miesto:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGICKO, office 03/37

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:   Uchádzači sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami, ale zastupovať ich môže najviac 1 osoba. Predseda výboru na otváranie ponúk uvedie na konci stretnutia mená uchádzačov a rozhodnutie týkajúce sa prípustnosti každej prijatej ponuky. Cena uvedená v ponukách nebude oznámená.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať:   nie

Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:   -

VI.2) Informácie o elektronickom riadení práce

Použije sa elektronické objednávanie:   nie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:   nie

Použijú sa elektronické platby:   nie

VI.3) Doplňujúce informácie

-

VI.4) Postupy preskúmania

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov
Európsky ombudsman
Poštová adresa
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Mesto/obec
Strasbourg
PSČ
67001
Štát
FRANCE
Telefón
+33 3881-72313
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:   Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úradný názov
Všeobecný súd
Poštová adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec
Luxembourg
PSČ
L_2925
Štát
LUXEMBOURG
Telefón
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

28-05-2020