Evropska komisija, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Ocenjevanje naložb v informacijske in komunikacijske tehnologije, ki jih je v obdobju 2007–2013 podpiral Evropski sklad za regionalni razvoj

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropska komisija, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
TA Cell BU-1 00/184
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Internetni naslov profila kupca:   -

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Ocenjevanje naložb v informacijske in komunikacijske tehnologije, ki jih je v obdobju 2007–2013 podpiral Evropski sklad za regionalni razvoj

Referenčna številka dokumenta:   2019CE16BAT106

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   79410000 - Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Naknadno ocenjevanje naložbenih projektov, osredotočenih na zagotavljanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v obdobju 2007–2013. Za namene tega vrednotenja IKT na splošno vključuje telekomunikacijske infrastrukture (vključno s širokopasovnimi omrežji), informacijske in komunikacijske tehnologije ter elektronske in digitalne storitve in aplikacije za državljane (e-zdravje, e-uprava itd.).

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

Denarna enota:   -

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79419000 - Storitve ocenjevanja in svetovanja

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   00 - N/A

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   -

II.2.4) Opis javnega naročila

V okviru vrednotenja bodo proučene različne vrste intervencij, povezanih z IKT, ki so bile v obdobju 2007–2013 sofinancirane iz ESRR, ocenjena pa bo tudi podlaga teh intervencij in dokazi o njihovi učinkovitosti, uspešnosti in vplivu na skladnost z drugimi politikami, njihova ustreznost in dodana vrednost EU.
Zagotovljen bo pregled različnih načinov uporabe sredstev ESRR za IKT v EU, rezultati pa bodo ocenjeni v obsegu, v katerem jih je mogoče opredeliti. To bo podrobneje proučeno v izbranih državah in regijah, da se opredelijo vrste intervencij, ki so se izkazale za najuspešnejše (ali učinkovite), in dejavniki, ki prispevajo k njihovemu uspehu, tudi na manj razvitih in manj poseljenih območjih (ki so bila predmet posebnih intervencij IKT).
Vrednotenje bo dopolnjeno z analizo regulativnih okvirov in razvoja tehnologij, ki vplivajo na razvoj naložb v IKT (zlasti telekomunikacijskih omrežij – širokopasovnih), vključno z razvojem cen in vprašanji javnega naročanja, operativnimi stroški, dejavniki povpraševanja, ki vplivajo na razvoj omrežij (prevzem storitev s strani ponudnikov na maloprodajni in/ali veleprodajni ravni), ter povezanimi socialnimi vidiki (sprejemanje s strani uporabnikov, digitalne spretnosti in digitalna pismenost, razvoj zagotavljanja digitalnih javnih storitev itd.). Poleg tega bo vrednotenje analiziralo tržne vrzeli, ki jih obravnavajo dejavnosti, ki jih financira EU, in sodelovanje zasebnega sektorja (tudi zaradi sprememb predpisov na maloprodajnem trgu in sprememb v pričakovanem vedenju zasebnih vlagateljev).
Pripravljena bo ocena prevzema digitalnih storitev, ki se zagotavljajo v okviru omrežij, ki jih podpira ESRR, s strani podjetij in gospodinjstev.
Izveden bo pregled ustrezne literature in dokumentov, pri čemer bo proučena utemeljitev podpore, ki se zagotavlja za IKT v okviru operativnih programov (intervencijska logika) v EU. Nato bo razvita teorija sprememb za različne vrste ukrepov ali projektov v različnih opredeljenih skupinah.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

Merilo stroškov - Ime:   Kakovost predlagane metodologije  / Ponder:   50

Merilo stroškov - Ime:   Organizacija dela  / Ponder:   30

Merilo stroškov - Ime:   Ukrepi za nadzor kakovosti  / Ponder:   20

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   ne

Vzpostavljen je bil dinamični nabavni sistem:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena je elektronska dražba:   ne

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   da

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Obvestilo se nanaša na prenehanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljenega z zgornjim obvestilom o javnem naročilu:   ne

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila:   da

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   -

Št. sklopa:   -

Naslov:   Ocenjevanje naložb v informacijske in komunikacijske tehnologije, ki jih je v obdobju 2007–2013 podpiral Evropski sklad za regionalni razvoj

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   0

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   -

Skupna vrednost naročila/sklopa:   -

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije

Komisija je ponovno proučila praktičnost oddaje naročila, ki bi ga moral izvajalec izvesti v trenutnih negotovih razmerah z motnjami, ki jih povzroča pandemija COVID-19.
Zato je bilo odločeno, da se naročilo ne odda iz naslednjih razlogov:
— zahtevnost formalnih pogojev in potreba po obsežnem sodelovanju z organi upravljanja in drugimi deležniki,
— velika verjetnost, da se bo izvajalec spopadal s pomembnimi izzivi pri zagotavljanju odzivov javnih organov, ki so zadolženi za obvladovanje kriznih razmer,
— verjetnost, da bodo rezultati ocenjevanja na voljo prepozno, saj bi zgoraj navedene ovire vplivale na njihovo pravočasnost, zato se ne bi mogli šteti za prvotno načrtovane v okviru načrtovanja generacije programov ERSS za obdobje 2021–2027, ki podpirajo naložbe v IKT.

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   -

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
Evropska komisija, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Poštni naslov
-
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

28-05-2020

Priloga D1 – Splošna javna naročila: Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

odprti postopek:   ne

omejeni postopek:   ne

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive:   -

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov:   ne

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev:   ne

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   ne

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   -

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja:   -

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi:   -

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji:

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj:   -

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   -

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive:   ne

3. Razlaga

-