Algemene voorwaarden TenderWolf

1. Algemeen

TenderWolf biedt zijn gebruikers een online platform met een gepersonaliseerde selectie publicaties met betrekking tot overheidsopdrachten en management tools voor de opvolging van de publicaties.

TenderWolf is een dienst die wordt aangeboden door DataWoods bvba, BTW BE 0539.826.972, RPR Gent, afdeling Gent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, België, Tichelrei 82.

Door het gebruik van de diensten van TenderWolf, inclusief inschrijving voor een gratis ‘trial’-periode of inschrijving op het gratis “Free” prijsplan, erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. In wat volgt wordt met de “klant” de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die zich ingeschreven heeft voor gratis of betalende diensten van TenderWolf.

Niettegenstaande elke verwijzing van de klant naar zijn eigen voorwaarden, zijn onderhavige algemene voorwaarden van TenderWolf van toepassing. Afwijkingen gelden alleen wanneer deze schriftelijk door TenderWolf aan de klant werden bevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van TenderWolf met het adres http://www.tenderwolf.com (hierna de “website”).

De contractuele relatie tussen TenderWolf en de klant wordt beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd.

2. Abonnementen

Bij intekening op een abonnement verbindt de klant zich tot het betalen van een maandelijks of jaarlijks abonnementsgeld volgens de prijslijst die op het ogenblik van intekening of op de vervaldag van zijn abonnementsperiode op de website gepubliceerd staat of zoals vermeld op zijn bestelbon. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw. Los van eventuele prijsverhogingen van de prijsplannen worden de abonnementsprijzen jaarlijks - ter compensatie van de inflatie - geïndexeerd aan de hand van de algemene consumptieprijsindex en - ter compensatie van de verhoging van het aantal gepubliceerde aanbestedingen - verhoogd met een forfaitair percentage van 3%.

Op de vervaldag van de abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch verlengd voor een nieuwe periode met dezelfde duur, tenzij de klant het abonnement voor de vervaldag gewijzigd of stopgezet heeft.

Van prijsplan veranderen kan de klant op elk ogenblik via de website. Indien de verandering een prijsverhoging inhoudt, wordt een nieuwe abonnementsperiode opgestart en wordt het pro rata resterende saldo van het vorige prijsplan afgetrokken van het te betalen abonnementsgeld voor het nieuwe prijsplan. Indien de verandering een prijsverlaging inhoudt, loopt het huidige abonnement verder tot de vervaldag. Na de vervaldag wordt dan de nieuwe lagere prijs toegepast.

Een prijsplan stopzetten kan de klant op elk ogenblik via de website. Op de vervaldag van de abonnementsperiode zal dan geen abonnementsgeld meer verschuldigd zijn. De reeds betaalde abonnementsgelden zullen echter definitief verworven blijven en niet terugbetaald worden.

3. Facturen en betalingen

Door het intekenen op een prijsplan of door het ondertekenen van een bestelbon verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de toepassing van elektronische facturatie door TenderWolf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Elke factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van €25) als schadebeding.

In geval van niet-tijdige betaling van een factuur kan TenderWolf de toegang tot de website opschorten, waarbij de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen abonnementsgeld verschuldigd blijft.
 Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

4. Aansprakelijkheid

De tools en informatie die aangeboden worden door TenderWolf zijn hulpmiddelen voor de klant bij het selecteren van relevante overheidsopdrachten.
 TenderWolf zal alles in het werk stellen opdat de informatie volledig en correct is, opdat de e-mails waarmee de klant verwittigd wordt van de publicatie van overheidsopdrachten tijdig verstuurd worden en dat de website permanent beschikbaar is.

TenderWolf kan echter niet uitsluiten dat er vertraging optreedt bij het verzenden van e-mails of dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. In geval van defect of onderbreking zal TenderWolf hier zo snel mogelijk aan verhelpen.

De klant erkent uitdrukkelijk en zonder enige reserve dat noch TenderWolf, noch één van zijn partners, direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de breedste betekenis van het woord, die voortkomt uit om het even welke fout of onvolledigheid van de door TenderWolf aangeboden informatie, het gebruik van de ter beschikking gestelde tools, het niet tegemoetkomen aan de vereisten, verwachtingen of doelstellingen van de klant of de onderbreking van de toegang tot de website. 
Bij de uitvoering van zijn dienstverlening levert TenderWolf een inspanningsverbintenis. Zijn aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot het bedrag van de laatste factuur.

5. Confidentialiteit

Alle data die worden ingebracht door de klant bij het gebruik van TenderWolf (hierna “gebruikersdata”), zullen door TenderWolf als confidentieel behandeld worden en naar best vermogen beschermd en beveiligd worden door het implementeren van gepaste technische en organisatorische maatregelen. TenderWolf zal de klant onmiddellijk op de hoogte brengen van elke bedreiging voor de veiligheid van de gebruikersdata.

De klant behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de gebruikersdata en verleent TenderWolf een niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, wereldwijde en royaltyvrije licentie en toelating tot het gebruiken, kopiëren, verwerken, opslaan, wijzigen en op eender ander welke wijze exploiteren van de gebruikersdata om de dienstverlening van TenderWolf aan de gebruiker mogelijk te maken, en van veralgemeende en geanonimiseerde gebruikersdata om de algemene dienstverlening van TenderWolf te verbeteren. Deze licentie en toelating zullen doorlopen na de eventuele stopzetting van de dienstverlening.

6. Persoonsgegevens

De klant geeft TenderWolf de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. TenderWolf handelt hierbij conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens kunnen door Tenderwolf worden gebruikt in het kader van informatie- of promotiecampagnes die verband houden met de dienstverlening van TenderWolf.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie meer van TenderWolf wenst te ontvangen, dient hij Tenderwolf hiervan op de hoogte te brengen.

truck tower-crane sharing