Aankondiging van een opdracht

Studieopdracht (architect en/of ingenieur) voor de renovatie van het Hortagebouw: micro-inplanting, plannen en bouwdirectie van de herinrichtings- en renovatiewerken van een kantoorgebouw

Diensten
Publicatie datum
04-02-2016
Deadline
23-03-2016 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 1060 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71248000 - Toezicht op plannen en documentatie
Korte inhoud
Het gaat om, in een eerste fase, een ontwerpopdracht voor de uitvoering van de micro-inplanting en de opmaak van de technische specificaties en samenvattende opmeting voor de renovatiewerken in een kantoorgebouw (7 verdiepingen). Dit omvat speciale technieken (HVAC, elektriciteit en sanitair) . De ontwerpfase omvat ook het opstellen van de technische specificaties en de inventaris van het te installeren meubilair, evenals een analyse van de voorgestelde fasering van de werken en de noodzakelijke verhuizingen, de budgettaire inschatting van het globale project.
De tweede (voorwaardelijke fase) omvat: de analyse van de offerten voor de overheidsopdrachten voor werken en voor levering van meubilair
De derde (voorwaardelijke) fase omvat de bouwdirectie: het volledig beheer, de coördinatie en opvolging van de renovatiewerken en de verhuisbewegingen.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Projectplanning - 15
Kwaliteit: Plan van aanpak (fase 3) - 12
Kwaliteit: Plan van aanpak (fase 1) - 12
Kwaliteit: Aandacht voor sociale en milieuaspecten - 10
Kwaliteit: Plan van aanpak (fase 2) - 6
Kwaliteit: Weergave van de aan te leveren stukken - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring met betrekking tot zijn totale omzet (tenzij deze als dusdanig in de neergelegde jaarrekeningen vermeld is) en over de omzet die rechtstreeks betrekking heeft op de beoogde diensten. En dit voor de drie laatste boekjaren.
Minimum vereisten
De inschrijver moet tijdens één van laatste drie dienstjaren een omzet gerealiseerd hebben betreffende de activiteiten die rechtstreeks slaan op de diensten die in dit bestek beschreven worden en dit voor een bedrag gelijk aan 300.000 EURO.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. De inschrijver geeft een aantal referenties op met gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. Hij vermeldt daarbij:
o de naam van het project,
o de beschrijving van het project,
o het bedrag,
o de datum,
o de openbare bestemmeling of de privébestemmeling,
o de contactgegevens van een contactpersoon
De diensten worden bewezen aan de hand van attesten die door de bevoegde overheid werden uitgegeven of medeondertekend of, wanneer de bestemmeling een privé-koper was, door een attest van de koper of, bij gebrek hieraan, door een eenvoudige verklaring van de dienstverlener.
--------------------
2. De inschrijver dient te beschikken over voldoende personeel dat beschikt over de kwalificaties nodig om de opdracht uit te voeren. Hij voegt een lijst toe met de identiteit van de personeelsleden die aan deze voorwaarden beantwoorden. Daarbij worden de titels van de studies en de professionele titels van deze personeelsleden vermeld.
Minimum vereisten
1.
o Minstens 3 projecten rond herinrichting van landschapsbureau’s met een minimale oppervlakte van 4.000 m² die de competentie, het professionalisme, de ervaring en de betrouwbaarheid van de inschrijver verantwoorden en daarbij moet de bruto-oppervlakte, totale kostprijs en de uitvoeringsperiode per referentieproject vermeld worden, dit ten minste over de laatste 5 jaren (per referentie maximum 3 A3’s).
o Minstens één voorgaand project met een korte uitleg over de manier waarop rekening werd gehouden met de verschillende pijlers van een duurzaam gebouw, zowel vanuit milieustandpunt (duurzaamheids-performantie van het gebouw, vereenvoudiging van afvalsortering, keuze en hergebruik van materialen, recyclage van werfafval, beperking van VOS, analyse van levenscyclus…) als vanuit sociaal (sociale interactie promoten waarbij erover gewaakt wordt dat een rustige werkomgeving mogelijk blijft, helder, akoestisch en thermisch confort, enz…. respect van medewerkers,…) en economisch standpunt (Total Cost of Ownership, beheer en polyvalentie van de werkplekken, vereenvoudiging van het intern beheer,…).
--------------------
2.
Ten minste twee architecten of ingenieur-architecten en een ingenieur gespecialiseerd in bijzondere technieken (HVAC, elektriciteit en sanitair) met een ervaring van minstens vijf jaar, moeten voor het project beschikbaar zijn. De persoon of personen die voor de opdracht instaan, moeten het bewijs leveren van hun inschrijving op de tabel van de orde van architecten van het voorgaande jaar.
truck tower-crane sharing