Gemeente Leopoldsburg
Aankondiging van een opdracht

Renovatie kleedkamers en sanitair sporthal 't Geleeg

Renovatie van de huidige kleedkamers en sanitair sporthal.

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
44411000 - Sanitair
45212230 - Installeren van kleedkamers
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Leopoldsburg
Postadres
Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg, BE
Contactpunt(en)
De heer Wouter Beke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar van de offerte blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

zie voorgaande

Vakbekwaamheid

* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verrricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

zie voorgaande
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2
Indien de opdrachtnemer beroep doet op (een) onderaannemer(s) blijft de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn verbintenissen. De aanbestedende overheid verlangt dat deze derden, in verhouding tot het deel van de opdracht dat deze onderaannemers zullen uitvoeren, voldoen aan de eisen wat betreft de economische en financiële draagkracht en technische beroepsbekwaamheid. De onderaannemers zal dus ook moeten voldoen aan de bepalingen van de wetgeving houdende de regeling van de erkenning van aannemers van werken.