Aankondiging van een opdracht

BETREFFENDE DE VERVANGING VAN ALLE RAMEN EN GORDIJNEN VAN DE HOOFDGEVEL VAN SCHOOL 5, ALPHONSE DE WITTESTRAAT 29-31 TE 1050 ELSENE IN TWEE PERCELEN

Werken
Publicatie datum
18-07-2018
Deadline
03-09-2018 16:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Gemeente Elsene | 1050 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Mme. Siham BEN HSSAIN
Opdrachtcodes (CPV)
39515200 - Draperieën
45421000 - Bouwtimmerwerk
Korte inhoud
De opdracht is een overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van de ramen en gordijnen van de voorgevel van het gebouw te Alphonse De Wittestraat 29 te 1050 Elsene.
Beschrijving percelen

Perceel 1: VERVANGING VAN ALLE RAMEN VAN DE HOOFDGEVEL VAN SCHOOL 5, ALPHONSE DE WITTESTRAAT 29-31 TE 1050 ELSENE

Beschrijving
Het voorwerp van dit perceel is de vervanging van alle ramen van de hoofdgevel van school 5, Alphonse De Wittestraat 29-31 te 1050 Elsene.
Looptijd
70 dagen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45421000 - Bouwtimmerwerk
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Perceel 2: CONFECTIE EN PLAATSING VAN NIEUWE GORDIJNEN AAN DE HOOFDGEVEL VAN SCHOOL 5, ALPHONSE DE WITTESTRAAT 29-31 TE 1050 ELSENE

Beschrijving
Het voorwerp van dit perceel is de confectie en herstelling van nieuwe gordijnen aan de hoofdgevel van school 5, Alphonse De Wittestraat 29-31 te 1050 Elsene.
Looptijd
6 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
39515200 - Draperieën
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Perceel 1:
Overeenkomstig artikel 70 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 en krachtens artikel 3, eerste lid, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, mogen werken die het voorwerp uitmaken van de opdracht slechts worden uitgevoerd door ondernemers die ofwel hiertoe erkend zijn, ofwel aan de voorwaarden ertoe voldoen of nog het bewijs geleverd hebben van het feit dat ze voldoen aan de voorwaarden voor de erkenning bepaald door of krachtens de voormelde wet.
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning, moet de inschrijver bijgevolg voldoen (of het bewijs leveren dat hij voldoet) aan de vereisten voor de erkenning in klasse 2 of hoger, ondercategorie D5.
De offerte moet vermelden:
- dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt. De aanbestedende overheid zal dit zelf controleren bij de databank van erkende aannemers (FOD Economie) via elektronische middelen (TELEMARC).
- ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991. In dat geval voegt de inschrijver een dossier bij zijn offerte dat aantoont dat de inschrijver voldoet aan de vereisten van de gevraagde klasse en categorie. De aanbestedende overheid zal het dossier overmaken aan de Erkenningscommissie.
- Ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde instantie afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving en elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning kan aantonen. Dit certificaat of deze inschrijving vermeldt de referenties die de certificering of de inschrijving op de lijst hebben mogelijk gemaakt.
Perceel 2:
- Criterium: "De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door een lijst met de belangrijkste leveringen uitgevoerd ten laatste tijdens de afgelopen drie jaar, met opgave van het bedrag, de datum en de openbare of privéafnemer.
- In te dienen documenten: De inschrijver moet een lijst geven van de leveringen die ten laatste de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd (met opgave van de identiteit van de bestemmeling, de aard van de leveringen, het bedrag zonder btw, het jaar). De lijst moet minstens drie referenties bevatten voor de levering van gordijnen in schoolgebouwen.
De inschrijver moet voor de referentielijst het formulier gebruiken dat als bijlage bij het bijzonder bestek is gevoegd, of elk ander document dat conform verklaard is aan het geleverde model. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem gebruikte documenten met het formulier.
Minimum vereisten
PERCEEL 1:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D5
PERCEEL 2:
- Vereist niveau: Het bedrag van minstens 3 referenties voor de levering van gordijnen in schoolgebouwen moet hoger liggen dan 3.000,00 EUR ZBTW.
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Dit bestek wijkt af van artikel 76, §2 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De datum vastgesteld voor de aanvang van de werken valt later dan de zestigste dag na de kennisgeving van elk perceel en wordt gezamenlijk afgesproken tussen de aannemer en de gemeente Elsene, in afwijking op de bepalingen voorzien in bovenvermeld artikel. Het bijzondere bestek legt enerzijds bindende deeltermijnen op tussen de kennisgeving van het eerste perceel en de datum vastgesteld voor de aanvang van de werken, maar het tweede perceel kan anderzijds slechts uitgevoerd worden na de toekenning van de voorlopige oplevering van het eerste perceel.
Bovendien blijft de school te Alphonse De Wittestraat 29 in gebruik zodat een bijzondere organisatie nodig is alvorens de werken aan te vatten.
truck tower-crane sharing