Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

RO – Realisatie en wijziging van elektrische installaties – Metro en diverse gebouwen

Werken
Publicatie datum
02-03-2015
Deadline
09-04-2015 00:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) | 1000 Brussel, BE | Nutssectoren | Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45311000 - Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45311100 - Aanbrengen van elektrische bedrading
45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden
Korte inhoud
De raamovereenkomst omvat de realisatie of de wijziging van elektrische laagspanningsinstallaties (studie, levering, uitvoering, oplevering en bijwerken van het dossier as built) in de metro en premetro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook in diverse gebouwen van de MIVB. Deze installaties hebben betrekking op de verlichting, stopcontacten, data, het trekken van kabels, …
De raamovereenkomst zal afgesloten worden voor een periode van 4 jaar, met mogelijkheid tot verbreking na 1 jaar, op elk ogenblik, rekening houdend met een opzegtermijn van 9 maanden via aangetekend schrijven.
De MIVB is niet verplicht bestellingen te plaatsen voor het geraamde bedrag van de raamovereenkomst.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Om de kandidaten te kunnen preselecteren, wordt hen verzocht de volgende documenten te voegen bij hun kandidatuur, verplicht in te dienen in de volgorde :
1. Een bankattest waaruit blijkt dat de kandidaat-onderneming over de financiële capaciteit beschikt om de opdracht tot een goed einde te brengen; een model kan bekomen worden bij de MIVB.
2. Het bewijs van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) – Exploitatie die de beroepsrisico’s dekt, met vermelding van de omvang van de door de kandidaat-onderneming of kandidaat afgesloten verzekering (verzekerde bedragen ten minste 1.250.000 EUR), alsook van de ongevallenstatistieken.
3. De volledige balansen van de laatste 2 jaar zoals deze ingediend werden bij de griffie van de rechtbank van koophandel of bij een bevoegde instelling van de betrokken lidstaat.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Om de kandidaten te kunnen preselecteren, wordt hen verzocht de volgende documenten te voegen bij hun kandidatuur, verplicht in te dienen in de volgorde:
1. De referenties van ten minste 3 soortgelijke opdrachten, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. Deze lijst moet gestaafd worden met de attesten van goede uitvoering. Deze certificaten vermelden het bedrag, de datum en de uitvoeringsplaats en preciseren of de werken uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze tot een goede einde gebracht werden. Ze vermelden de verantwoordelijke contactpersonen waarvoor de werken uitgevoerd werden, met vermelding van hun adres en hun telefoonnummer.
2. Het gedetailleerde organigram van de kandidaat-onderneming.
truck tower-crane sharing