Aankondiging van een opdracht

Her(aanleg) , vernieuwing, verbetering asfalt diverse straten - 2020

Werken
Publicatie datum
06-04-2020
Deadline
07-05-2020 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Grobbendonk | 2280 Grobbendonk, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Mevrouw Anita Gorremans
Opdrachtcodes (CPV)
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Korte inhoud
(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse straten verspreid over het grondgebied van de gemeente Grobbendonk en haar deelgemeente.
Beschrijving
Beschrijving
(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse straten verspreid over het grondgebied van de gemeente Grobbendonk en haar deelgemeente.
Looptijd
45 dagen
Regiocode (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. De inschrijver vermeldt in zijn offerte :
1° ofwel dat hij over de vereiste erkenning beschikt, in welk geval het betreffende attest aan zijn offerte wordt toegevoegd;
2° ofwel dat hij in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval dient de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving te voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;
3° ofwel dat hij de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de Wet Erkenning Aannemers. De Aanbestedende Overheid stelt de Commissie voor erkenning der aannemers ingesteld door de voormelde wet hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Minimum vereisten
1. Categorie C klasse 3
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)
Categorie: C
Klasse : 3
Jur., fin. en techn. informatie: zie bestek
truck tower-crane sharing