Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Rectificatie

Oosterweelverbinding – Infrastructuurwerken spoorlijn 25 – 12 – 27a

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Nationaal identificatienummer
0860.139.085_23753
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frank Kaalberg
Telefoon
+32 320030030
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.bamnv.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300393

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oosterweelverbinding – Infrastructuurwerken spoorlijn 25 – 12 – 27a

Referentienummer: BAM-2017-007.-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221112 - Bouwen van spoorbrug

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De Opdracht betreft het uitvoeren van werken aan de sporen en bovenleiding als voorbereiding op de kruising van de Oosterweel met de spoorbundels op rechteroever ter hoogte van het Albertkanaal (d.i. de bouw van een nieuwe spoorwegpassage ter hoogte van L25, L12 en L27A).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-04-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-509011

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 064-141849

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-03-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
10-04-2018 13:00
Te lezen:
16-04-2018 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
10-04-2018 13:00
Te lezen:
16-04-2018 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
-
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
+32 27408000
Te lezen:
+32 27905289

Overige nadere inlichtingen

In het kader van Terechtwijzend bericht nr. 2 (TWB2) worden wijzigingen aan de oorspronkelijke documenten aangebracht en worden een aantal vragen en antwoorden toegevoegd. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document ‘Terechtwijzend bericht nr. 2 BAM2017-007'. Tevens wordt de datum voor het indienen van de offertes verder uitgesteld tot 16 april 2018 (om 10 uur).