bpost
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamcontract voor ruwbouw- en afwerkingswerken

bpost wenst een raamcontract te sluiten met enkele geselecteerde partners voor opdrachten van ruwbouw- en afwerkingswerken met een bedrag hoger dan € 200.000,00 per opdracht in postkantoren in Vlaams en Waals Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De looptijd van het raamcontract bedraagt 3 jaar en kan eventueel 5 maal voor één jaar verlengd worden. Voor opdrachten HVAC en elektriciteit wordt een aparte publicatie uitgeschreven.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-06-2018
Publicatiedatum
04-06-2018
Deadline
29-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Verschelden
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad (Deel 2-4-6))

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad (Deel 2-4-7))

Eventuele minimumeisen:

-