Gemeente Denderleeuw
Rectificatie

Herinrichting site Veldstraat voor gemeentelijke technische dienst en brandweer

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Denderleeuw
Nationaal identificatienummer
0207439745
Postadres
A. De Cockstraat 1
Plaats
Denderleeuw
Postcode
9470
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Chantal Buyl
Telefoon
+32 53640659
E-mail
[email protected]
Fax
+32 53680748

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.denderleeuw.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting site Veldstraat voor gemeentelijke technische dienst en brandweer

Referentienummer: 2018/918

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Herinrichting van site met drie loodsen en administratief gebouw tot site voor de gemeentelijke technische dienst en brandweer.
Afbraak van administratief gebouw, achterste loods en gedeelte voorste loods.
Oprichten van nieuwe loods en administratief gebouw, renovatie van andere loodsen + omgevingsaanleg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-07-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515982

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het plan 'DEN ROY_R-D-04_aanb' in perceel 1 bevat verkeerdelijk het dakplan van gebouw B. Het plan 'Erratum DEN ROY_R-D-04_aanb snede' bevat de juiste tekeningen, nl. de snede over gebouw D.