Stad Poperinge
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwen van een multifunctionele luifel - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Bouwen van een multifunctionele luifel

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45213315 - Bouwen van bushokje
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Poperinge
Postadres
Grote Markt 1, 8970 Poperinge, BE
Contactpunt(en)
De heer Bruno Bouton

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

nihil
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1