Gewesteljke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk
Aankondiging van een opdracht

Wachtebeke Groenstraat/Sperwerstraat - Bouwen van 10 koopwoningen

Wachtebeke Groenstraat/Sperwerstraat - Bouwen van 10 koopwoningen

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211300 - Bouwen van woningen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewesteljke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk
Postadres
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tine Pollet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.
* Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5