AGB Haacht
Aankondiging van een opdracht

Bouwen van een multifunctionele hal - sportcampus Den Dijk te Haacht - Design & Build

Het betreft een design & build opdracht voor de bouw van een multifunctionele hal en de buitenaanleg met o.a. aanleg van 150 parkeerplaatsen.
De bouwplaats situeert zich op de sportcampus Den Dijk, Dijkstraat 1 te 3150 Haacht.
Op de sportcampus zijn o.a.een bestaande sporthal , voetbalvelden en een atletiekpiste aanwezig. De sportcamus moet tijdens de bouwwerken operationeel blijven.
De opdrachtgever stelt het bouw terrein ter beschikking van de opdrachtnemer in de staat waarin het zich bevindt op het moment van sluiting van de opdracht.
Doel van de opdracht is het ontwerpen en bouwen van een volledig afgewerkt geheel dat voldoet aan de in het bestek gestelde prestatie-eisen, tegen een glopbale prijs met inbegrip van alle werken en diensten die nodig zijn om dat te realiseren. De opdrachtnemer stelt in zijn opdracht al de nodige studiebureau's, deskundigen en specialisten aan en contracteerd hen rechtstreeks. Alle kosten en erelonen van deze diensten zijn ten laste van de opdrachtnemer en moeten in de globale prijs van zijn offerte vervat zijn.
Het opdrachtgevend bestuur zorgt zelf voor een archeologienota die door de opdrachtnemer bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning dient gevoegd te worden.
De ontwerpopdracht omvat o.a.:
- de ontwerpstudies en opvolging van de uitvoering van het gebouw en de omgevingsaanleg;
- alle nodige voorafgaande proeven en de opmaak en conformverklaring van een technisch verslag grondverzet (grondsonderingen, milieutechnisch bodemonderzoek,....)
- alle nodige technische studies en opvolging van de uitvoering (stabiliteit, technieken, akoestiek,....);
- opstellen en aanvragen van alle nodige toelatingen en vergunningen (aanvraag omgevingsvergunning, EPB verslaggeving met melding en aangifte, ventilatie verslaggeving,....);
- de veiligheidscoördinatie ontwerp en - uitvoering en het afleveren van een postinterventiedossier.
De uitvoering omvat o.a.:
- de werfinrichting en de voorbereidende werken;
- de uitvoering van alle bouwwerken conform de prestatie-eisen van het bestek;
- alle keuringen en wettelijke controles van installaties en werken en het afleveren van positieve attesten en keuringsverslagen in het postinterventiedossier;
- de opkuis van de werf en de toegangswegen na de werken;
- de opleveringsverichtingen;
- het onderhoud inclusief de wettelijk verplichte controles en keuringen van installaties gedurende de waarborgtermijn.
Bovenstaande opsommingen zijn niet limitatief.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
17-03-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
45212225 - Bouwen van sporthal
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AGB Haacht
Postadres
Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht, BE
Contactpunt(en)
De heer Kris Leysen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient het bewijs te leveren dat de totale omzet van zijn onderneming in elk van de afgelopen drie boekjaren minstens het dubbele was van het offertebedrag.

Vakbekwaamheid

* De studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast.
* Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
* Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver (meerbepaald van de architect) in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.

Eventuele minimumeisen:

De referentielijst bevat minimaal 3 werken die qua inhoud en raming vergelijkbaar zijn met de opdrachtinhoud van huidige offertevraag.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6
Alle personen/firma's die in enig stadium als onderaannemer optreden moeten verplicht ingeschreven zijn op de lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de categorie die overeenkomt met de aard van de hun opgedragen werken, evenals in de met hun aandeel in de opdracht overeenstemmende klasse. De nodige bewijsstukken hiervoor worden aan het werfbestuur voorgelegd voor de personen/firma's hun deelwerken aanvatten.